Rekrytering controller

I en snabbt föränderlig affärsvärld spelar en controller en avgörande roll för företagets ekonomiska framgång och stabilitet. Rekrytering av rätt controller kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Ta reda på mer om vad en controller är, vikten av att välja rätt rekryteringsföretag, och nyckelfaktorer att beakta under processen av rekrytering av controller.

Vad är en controller?

En controller är en ekonomisk expert som övervakar och hanterar företagets finansiella rapporter, budgetar och ekonomiska prognoser. En controllers huvuduppgift är att säkerställa att företagets finansiella information är korrekt, uppdaterad och i linje med lagar och regler. De arbetar ofta nära företagets ledning för att ge insikter och rekommendationer baserat på finansiella data.

Rekrytera controller med rekryteringsföretag

Att rekrytera controller är både tidskrävande och svårt för den som inte rekryterar på daglig basis. Med hjälp av specialiserade rekryteringsföretag kan processen bli både smidigare och mer framgångsrik. Genom att samarbeta med experter som förstår både branschens krav och företagets unika behov kan man säkerställa att man rekryterar en controller som inte bara har rätt kompetens, utan också passar perfekt in i företagets kultur och vision.

Ska ni rekrytera controller? Här är tips på några företag som kan hjälpa er på vägen.

Finance Recruitment

Finance Recruitment är ett ledande rekryteringsföretag i Stockholm som specialiserat sig på att rekrytera controller. Genom hela processen av rekrytering av controller förstår Finance Recruitment vikten av en controllers roll inom en organisation samt hur den påverkar företagets ekonomiska välbefinnande.

Med en djup förståelse för både tekniska och affärsmässiga aspekter av rollen, strävar de efter att matcha företag med kandidater som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också passar in i företagets kultur och värderingar. Genom att erbjuda möjligheter för personlig och karriärmässig utveckling, ser de till att positionen är attraktiv för de mest kvalificerade kandidaterna.

Till Financerecruitment.se

A-Talent Finance

A-Talent Finance är ett framstående rekryteringsföretag specialiserat på ekonomiområdet och har över 20 års erfarenhet av rekrytering av controller. Med ett unikt nätverk av kvalificerade controllers är de väl positionerade för att hjälpa företag att hitta rätt kandidat för både temporära och tillsvidareanställningar.

De lägger stor vikt vid att förstå företagets specifika behov och erbjuder en skräddarsydd rekryteringsprocess präglad av öppenhet, tydlig kommunikation och personlig uppmärksamhet. Med A-Talent Finance kan företag vara säkra på en effektiv och lyckad rekrytering av controller.

Till Atalentfinance.se

Eqonomy

Eqonomy är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som fokuserar specifikt på ekonomisektorn. De är experter på att matcha kvalificerade ekonomer med företag som behöver deras kompetens, och de har en gedigen branscherfarenhet som gör dem till en pålitlig partner.

Med en kombination av branschkunskap och hög attraktionskraft strävar Eqonomy efter att hjälpa företag bygga framtidens ekonomiavdelningar.

Till Eqonomy.se

Klara Consulting

Klara Consulting är ett rekryteringsföretag som specialiserar sig på ekonomisektorn, inklusive rekrytering av controller. De erbjuder en helhetslösning genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till uppföljning efter anställning. Deras process genomsyras av engagemang, flexibilitet och nära dialog med både kunder och kandidater.

Klara Consulting tar stolt ställning mot rasism och främlingsfientlighet, vilket understryker deras engagemang för en fördomsfri rekryteringsprocess.

Till Klaraconsulting.se

Viktigt vid rekrytering av controller

Att rekrytera en controller till ditt företag är en viktig uppgift, eftersom denna roll ofta spelar en central roll i företagets ekonomiska beslutsprocesser. Här är några viktiga aspekter att tänka på när du rekryterar en controller:

Förstå företagets specifika behov

Innan du börjar rekryteringsprocessen är det avgörande att förstå ditt företags unika behov. Varje företag har sina egna specifika krav och utmaningar, och det är viktigt att identifiera vilken typ av controller som bäst kan möta dessa behov. Fundera på följande:

 • Vilken typ av industri är ditt företag verksamt inom? Behöver du en controller med specifik branscherfarenhet?
 • Vilka är de största ekonomiska utmaningarna som ditt företag står inför? Behöver du en controller som har erfarenhet av att hantera dessa specifika utmaningar?
 • Vilka system och verktyg använder ditt företag? Behöver du en controller som är bekant med dessa system?

Erfarenhet och utbildning

Erfarenhet och utbildning är två av de mest kritiska faktorerna att beakta när du rekryterar en controller. Tänk på följande:

 • Vilken typ av erfarenhet är mest relevant för ditt företag? Har kandidaten erfarenhet från liknande företag eller branscher?
 • Vilken utbildningsnivå krävs? Är en masterexamen i ekonomi eller en särskild certifiering nödvändig?
 • Har kandidaten genomgått relevant fortbildning eller kurser som kan vara till nytta för rollen?

Kulturell passform

En controllers tekniska färdigheter och erfarenhet är viktiga, men det är också avgörande att kandidaten passar in i företagets kultur. En controller som inte passar in kulturellt kan ha svårt att samarbeta med andra avdelningar och kan påverka teamets moral. Fundera på:

 • Hur är företagets arbetskultur? Är det formellt, informellt, samarbetsinriktat eller självständigt?
 • Vilka är företagets värderingar? Delar kandidaten dessa värderingar?
 • Hur kommunicerar teamet? Behöver du en controller som är en stark kommunikatör eller någon som är mer analytisk?

Tekniska färdigheter

I dagens digitala tidsålder är det viktigt att en controller har de tekniska färdigheterna som krävs för att utföra sitt jobb effektivt. Tänk på:

 • Vilka ekonomiska system och verktyg använder ditt företag? Har kandidaten erfarenhet av dessa system?
 • Är kandidaten bekant med dataanalys och rapporteringsverktyg?
 • Har kandidaten erfarenhet av att arbeta med automatiserade ekonomiprocesser eller artificiell intelligens inom ekonomi?

Egenskaper att leta efter vid rekrytering av controller

Vid rekrytering av controller bör man leta efter egenskaper som analytisk förmåga, noggrannhet, starka kommunikationsfärdigheter och förmågan att arbeta under press. Dessa är, utöver kompetenser och tidigare erfarenheter, fördelaktiga att ha för att lyckas i rollen som controller.

Analytisk förmåga

En controller måste kunna granska och tolka komplex finansiell information. Detta innebär att kunna identifiera mönster, trender och avvikelser i data. Denna djupa analys hjälper till att förutse framtida ekonomiska scenarier och ger en solid grund för strategiska beslut.

Detaljorienterad

Precision är avgörande inom finans. En controller bör ha en naturlig förmåga att uppmärksamma små detaljer, vilket minimerar fel i rapportering och säkerställer att all finansiell information är korrekt och i enlighet med gällande standarder och regler.

Kommunikationsfärdigheter

Att kunna översätta komplexa finansiella termer till begripligt språk är avgörande. En controller bör kunna förklara ekonomiska koncept till icke-ekonomiska intressenter och presentera information på ett sätt som är lätt att förstå och agera på.

Ledarskapsförmåga

Om en controller leder ett team, bör de kunna inspirera, vägleda och stödja sina medarbetare. Detta inkluderar att sätta tydliga mål, ge konstruktiv feedback och skapa en positiv arbetsmiljö.

Etik och integritet

Finansiell information är känslig och har stor inverkan på företagets framgång. En controller bör alltid agera med högsta integritet, undvika intressekonflikter och följa alla etiska riktlinjer inom sitt yrke.

Problemlösningsförmåga

När utmaningar uppstår, bör en controller kunna tänka kritiskt, utvärdera olika lösningar och välja den bästa vägen framåt. Denna förmåga att navigera genom komplexa problem är avgörande för rollen.

Tekniska färdigheter

Med den snabba tekniska utvecklingen inom finanssektorn bör en controller vara bekant med de senaste redovisningsprogramvarorna, automatiserade systemen och andra relevanta verktyg. Denna tekniska kompetens säkerställer effektivitet och noggrannhet i deras arbete.

Anpassningsförmåga

Ekonomiska trender, marknadsförhållanden och företagsstrategier förändras ständigt. En framgångsrik controller bör kunna anpassa sig snabbt till dessa förändringar och hjälpa företaget att navigera genom dem.

Tidsstyrning

Med flera uppgifter och ansvarsområden bör en controller kunna skilja mellan vad som är brådskande och vad som är viktigt, och allokera sin tid därefter för att säkerställa att alla uppgifter slutförs i tid.

Affärsförståelse

Utöver ren ekonomisk kunskap bör en controller förstå företagets affärsmodell, konkurrentlandskap och branschutmaningar. Denna bredare affärsförståelse hjälper dem att ge mer strategiska insikter och rekommendationer.

Olika sorters controller

Inom ekonomi och företagsledning finns det flera typer av controllers, var och en med sina unika ansvarsområden och specialiteter. Dessa roller är avgörande för att säkerställa att ett företag fungerar effektivt, uppfyller sina finansiella mål och följer gällande lagar och regler. För en lyckad rekrytering av controller särskiljer vi på olika typer av controllers, deras huvuduppgifter och hur de bidrar till företagets övergripande framgång.

Business controller

En business controller är en finansiell expert som fokuserar på att stödja företagets strategiska och operativa beslutsfattande genom att tillhandahålla relevant ekonomisk information och analys. Till skillnad från en traditionell controller, som ofta koncentrerar sig på redovisning och rapportering, arbetar en business controller mer proaktivt med att analysera och förstå verksamhetens prestanda och hur den påverkar ekonomin.

Huvuduppgifter och ansvarsområden

 • Analys och rapportering: En business controller analyserar regelbundet företagets ekonomiska data för att identifiera trender, möjligheter och risker. De skapar rapporter som belyser dessa insikter och presenterar dem för ledningen.
 • Budgetering och prognos: De är involverade i budgeteringsprocessen, hjälper till att fastställa budgetar baserat på historiska data och framtida förväntningar, och övervakar sedan prestanda mot dessa budgetar.
 • Affärsstöd: De arbetar nära olika avdelningar, särskilt ledningen, för att ge ekonomiskt stöd vid beslutsfattande. Detta kan inkludera allt från att utvärdera lönsamheten i ett nytt projekt till att rekommendera kostnadsbesparingsåtgärder.
 • Optimering av processer: Business controllers letar ständigt efter sätt att förbättra ekonomiska processer, öka effektiviteten och minska kostnaderna.
 • Riskhantering: De identifierar potentiella ekonomiska risker och arbetar med att utveckla strategier för att minimera dessa risker.
 • Projektarbete: De kan också vara involverade i specifika projekt, som att implementera ett nytt ekonomisystem eller utvärdera en potentiell investering.

Egenskaper och färdigheter

 • Analytiska färdigheter: En business controller måste kunna granska stora mängder data och dra meningsfulla slutsatser från den.
 • Kommunikationsfärdigheter: De måste kunna kommunicera sina insikter på ett klart och övertygande sätt till icke-ekonomiska intressenter.
 • Affärsförståelse: Förutom ekonomisk expertis behöver de en djup förståelse för företagets verksamhet och bransch.
 • Proaktivitet: De bör vara framåtblickande, alltid leta efter möjligheter att förbättra och växa verksamheten.

Financial controller

En financial controller är ansvarig för att hantera alla aspekter av ett företags finansiella förvaltning, inklusive finansiell rapportering, redovisning, budgetering, och intern kontroll. Deras huvuduppgift är att säkerställa att företagets finansiella rapporter är korrekta, konsekventa och i enlighet med lagar, regler och branschstandarder.

Huvuduppgifter och ansvarsområden

 • Finansiell rapportering: En av de primära uppgifterna för en financial controller är att förbereda månatliga, kvartalsvisa och årliga finansiella rapporter. Dessa rapporter ger en översikt av företagets finansiella ställning och prestanda.
 • Redovisning: De övervakar och hanterar företagets dagliga redovisningsaktiviteter, inklusive bokföring, balansräkning, resultaträkning och kassaflödesrapportering.
 • Budgetering och prognos: De spelar en central roll i budgeteringsprocessen, från att fastställa budgetar till att övervaka och analysera avvikelser.
 • Intern kontroll: De utvecklar och upprätthåller interna kontrollprocedurer för att säkerställa att alla finansiella transaktioner är korrekta och i enlighet med företagspolicy och gällande lagstiftning.
 • Skatt och revision: De ser till att företaget följer alla skattelagar och förbereder nödvändiga dokument för externa revisorer.
 • Finansiell analys: En financial controller analyserar finansiella data för att identifiera trender, problemområden och möjligheter till förbättring.

Egenskaper och färdigheter

 • Detaljorienterad: Givet den noggrannhet som krävs i finansiell rapportering, måste en financial controller vara mycket uppmärksam på detaljer.
 • Analytiska färdigheter: De måste kunna granska finansiell information, identifiera trender och göra rekommendationer baserade på deras analys.
 • Tekniska färdigheter: De bör vara bekanta med olika redovisnings- och finansprogramvaror samt ha en förståelse för automatiserade finansiella system.
 • Kommunikationsfärdigheter: Även om de ofta arbetar med siffror, måste de kunna kommunicera effektivt med andra avdelningar och ledningen.