Lennart Olsen: VÄXA VARSAMT - Nya vägar till en hållbar utveckling

Förord

År 1989 utkom jag med en bok med titeln Grön ekonomisk politik. När jag idag läser om boken finner jag många grundläggande tankar, som känns riktiga än idag. Men naturligtvis också mycket som tiden flugit förbi och också saker som jag numera har en annan uppfattning om, inte minst baserat på de erfarenheter som tolv års arbete med praktiskt riksdagsarbete, regeringssamarbete och som ekonom på Kommunförbundet givit.

Den här boken har inte samma ambition som den tidigare boken att ge en heltäckande behandling av ämnet grön ekonomisk politik. I stället har jag valt att koncentrera framställningen till några av de mest centrala frågeställningarna och i gengäld gå djupare in i dem.

Som titeln antyder står betydelsen och konsekvenserna av ekonomisk tillväxt i centrum. Här finns ett spänningsfält som jag vill undersöka i framför allt två avseenden: sambandet/konflikten mellan tillväxt och miljö samt sambandet/konflikten mellan en lägre tillväxt som en följd av kortare arbetstid å ena sidan och en god gemensam välfärd å den andra sidan. Eller ännu tydligare: leder ett samhälle med förkortade arbetstider och lägre ekonomisk tillväxt till en bättre miljö? Och kan vi behålla en god gemensam välfärd i ett sådant samhälle, låt vara i andra former än idag?

I de här frågeställningarna finns från min sida en inbyggd kritik både mot vad som anses som självklart i den etablerade ekonomisk-politiska debatten men också mot de många gånger orealistiska föreställningar jag mött och möter hos gröna partivänner och i gröna program.

I den etablerade debatten anses hög ekonomisk tillväxt som något självklart eftersträvansvärt. Tillväxt ökar våra gemensamma resurser för både privat konsumtion och offentlig välfärd. Tillväxtens avigsidor tas aldrig riktigt på allvar. De miljöproblem som följer hoppas man kunna lösa med bättre teknik. Och den ökade stressen och utbrändheten som många människor upplever i tillväxtjakten får man försöka lösa med bättre arbetsorganisation. Att ifrågasätta om det inte är kravet på snabb tillväxt som sådant som är orsak till problemen och om inte både människor och miljö skulle vinna på att vi alla tog det litet lugnare, ses närmast som en hädelse.

Kritiken mot tillväxtens avigsidor för både människor och miljö har varit en central del i framväxten av den gröna rörelsen. Men jag tycker inte att man alltid förstått konsekvenserna av vad en lägre tillväxt skulle innebära. En förkortning av arbetstiden till 30 timmar i veckan, som ju för övrigt finns i flera partiers partiprogram, leder till en betydligt lägre ekonomisk tillväxt och kan, rätt hanterat, medföra ett lugnare tempo i tillvaron och en minskad negativ miljöpåverkan. Men att en sådan politik oundvikligen också leder till kraftigt minskade skatteinkomster för den offentliga sektorn har inte alla riktigt insett eller velat dra konsekvenserna av. I stället är programmen ofta fulla med förslag som ökar de offentliga utgifterna och sänker olika skatter. Både äta upp kakan och ha den kvar med andra ord, ett tyvärr inte ovanligt fenomen i den politiska verkligheten.

Min ambition med den här boken är alltså att konkret undersöka och diskutera möjligheter och problem med en politik byggd på kortare arbetstid och därmed lägre ekonomisk tillväxt. Jag vill redan nu förutskicka att det största problemet jag ser gäller hur vi skall klara att upprätthålla en god gemensam välfärd i ett sådant samhälle. Detta är inte omöjligt men kräver ett nytänkande på många punkter där både det civila samhället och marknaden kan få en ökad roll jämfört med idag.

Min arbetsmetod är att försöka presentera ett så allsidigt bedömningsunderlag som möjligt för att läsaren skall kunna ta ställning till de frågeställningar som jag tar upp utan att exakt skriva läsaren på näsan vad han eller hon bör tycka. För att även de som är ekonomiska ”nybörjare” skall kunna följa med i framställningen har jag lagt mig vinn om att förklara använda begrepp och presentera översiktliga underlagstabeller och sammanställningar som kanske inte innehåller något nytt för en mer insatt läsare. Jag ber i så fall denne att skynda förbi dessa avsnitt.

Trots min anknytning till miljöpartiet är boken inte någon ensidig partipolitisk skrift utan vänder sig till en bredare allmänhet. Jag står helt och hållet själv för innehållet, som på flera punkter är kritiskt även till de åsikter och den politik som miljöpartiet för fram.

Upplands Väsby i december 2001

Lennart Olsen

Till innehållet

Åter till startsidan