Lennart Olsen: Rödgrön reda - Regeringssamverkan 1998-2006

Förord

Från hösten 1998 till hösten 2006 styrdes Sverige på riksnivå av en socialdemokratisk regering i ett organiserat samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det finns säkerligen många olika åsikter om detta styre, om själva styresformen, om den politik som fördes och de resultat som uppnåddes. Det fördunklar inte att den rödgröna samverkan numera är ett historiskt faktum, ett kapitel i Sveriges politiska historia. Om den i eftervärldens ögon kommer att framstå som bara en kortvarig parentes utan större inflytande över samhällsutvecklingen eller som inledningen till något nytt och spännande i svensk politik är ännu för tidigt att säga.

Oavsett framtidens dom är det viktigt att vi som var med och skapade och genomförde den rödgröna samverkan ger vårt bidrag till historieskrivningen om den. Det är viktigt inte bara för framtida studenter i statskunskap. Vad var det egentligen som hände och varför? Hur fungerade denna på sitt sätt unika styrelseform i praktiken? Vilka var aktörerna och hur agerade de? Vilka var de viktigaste politiska frågorna under perioden och hur kunde de hanteras i en samverkan mellan tre partier med delvis olika ideologiska utgångspunkter? Vilka resultat uppnåddes och på vilka områden klarade vi inte av att leverera?

Det finns säkerligen inte bara ett svar på var och en av dessa frågor. Svaren kan skilja mellan dem som själva var aktörer i processen och dem som betraktade den utifrån. Men de kan också skilja sig mellan oss som var aktörer i olika roller, mellan företrädare för olika partier och också mellan företrädare i olika positioner och för olika politikområden inom ett och samma parti. Det finns inte bara en sanning, det finns många och därför är det min förhoppning att fler kommer att följa mitt exempel och ge sitt bidrag till historieskrivningen. Tillsammans kan bidragen bilda en nyanserad och mer fullödig bild av vad som hände.

Mitt bidrag till historieskrivningen, den här boken, är alltså skriven utifrån mitt perspektiv, som miljöpartist och den roll jag hade i processen. Det gör att det jag själv var med och upplevde dominerar. För att skapa en fungerande helhet försöker jag dock också att på ett antal centrala punkter fylla ut med översiktliga beskrivningar av händelseförlopp där jag inte själv aktivt deltog. Jag vill tacka alla de personer som under arbetets gång hjälpt mig att fylla i viktiga luckor i mitt eget minne och anteckningar.

Man kan naturligtvis ställa sig frågan vem då jag är? Är det inte väl pretentiöst av en person som är så föga känd utåt att tro att många andra kan ha intresse av vad jag har att berätta. Svaret kan bara läsaren själv ge efter att ha läst boken. Anledningen till att jag tror jag har något intressant att berätta är den centrala position jag hade i ett av de deltagande partierna, Miljöpartiet, under hela samarbetet. Jag var den ende, från något av samarbetspartierna, som deltog i samtliga femton budgetförhandlingar under perioden, det forum där en betydande del av den gemensamma politiken faktiskt skapades. Jag deltog också i ett stort antal andra förhandlingar, arbetsgrupper med mera på många olika områden. Jag gjorde det utifrån skilda roller, först som ekonomisk utredare på riksdagskansliet, under två år som inhyrd konsult och de sista fyra åren som partiets departementsansvarige för ekonomisk politik, budget och skatter på finansdepartementet. Jag var ständigt adjungerad till Miljöpartiets förhandlingsgrupp och kunde därmed följa och själv delta i de flesta politiska diskussioner av vikt under perioden.

Utifrån dessa erfarenheter är det min förhoppning att också kunna ge läsaren en gedigen inblick i svenskt politiskt vardagsarbete, där en stor del av den reella politiken faktiskt utformas: på nivån direkt under de stora elefanternas dans i strålkastarskenet.

Boken är indelad i några tydligt avgränsade delar. De första sex kapitlen ger en översiktlig bild av händelseförlopp, samverkansformer och aktörer under olika faser i samarbetet. Den andra delen av boken beskriver olika politiska sakområden som var uppe till behandling under samarbetsperioden. Alltifrån ekonomisk politik, tillväxt och miljö, till grön skatteväxling, arbetstider, socialförsäkringar, försvarspolitik och mycket annat. Ambitionen med dessa kapitel är att försöka bidra till en fördjupad förståelse genom att skildra utvecklingen på respektive område under hela samarbetsperioden, i vissa fall också bakgrunden dessförinnan. Vad hände, vilka var problemen och svårigheterna? Varför uppnådde vi goda resultat på vissa områden och körde fast helt på andra? Finns något att lära för framtiden?

I de avslutande kapitlen sammanfattar jag erfarenheter från den rödgröna samverkan och lämnar några personliga synpunkter för den fortsatta gröna idéutvecklingen. 

Upplands Väsby i februari 2007 

Lennart Olsen

Åter till startsidan