Framtida utrymme för transfereringar

Tema - Grundtrygghet

Kostnaderna för de offentliga transfereringarna i framtiden bestäms av flera faktorer. En viktig faktor är befolkningsutvecklingen. Drygt fyrtio procent av transfereringarna går till barnfamiljer och till gamla.

En annan viktig faktor är hur sjuklighet och arbetslöshet utvecklas. Bidrag till sjuka och arbetslösa svarar för ungefär en tredjedel av alla transfereringskostnader.

Kostnadsutvecklingen bestäms också till stor del av hur regelsystemen ser ut för transfereringssystemen. Eftersom transfereringssystemen berör så många, får även små ändringar av reglerna ofta mycket stora ekonomiska konsekvenser.

De framtida kostnaderna för transfereringssystemen begränsas också av vad som kommer att vara möjligt att finansiera. Detta beror dels på den allmänna ekonomiska aktiviteten i samhället, som bestämmer skattebasernas storlek, dels på hur stor del av det vi producerar som kan tas ut i skatt, den s.k. skattekvoten, dels slutligen på hur stor del av de tillgängliga skatteinkomsterna som rimligen måste disponeras för andra ändamål, främst för offentliga verksamheter. I föregående teman kom vi till slutsatsen att många skattebaser i framtiden kommer att vara utsatta för en hård internationell konkurrens och att det också av andra skäl inte är troligt att det kommer att vara möjligt att höja skattekvoten nämnvärt utöver dagens nivå på ca 52 procent. Om vi också förutsätter att den andel av BNP som går till offentligt finansierade verksamheter inte kan eller bör minska (mer härom i kommande tema), förefaller det svårt att tänka sig att en högre andel än idag av BNP avsätts för att bekosta offentliga transfereringar.

I tabellen visas, med dessa förutsättningar, en beräkning av utrymmet för offentliga transfereringar 2015 vid olika ekonomiska tillväxttakter baserade på 40 respektive 30 timmars normalarbetstid.

Maximalt utrymme för offentliga transfereringar 2015
Vid förutsättningen oförändrad andel, ca 22 procent, av BNP.

 

2001

2015, vid arbetstid

 

 

Oförändrad

30 tim/vecka

BNP, årlig procentuell ökning 2001-15

 

1,7

0,5

BNP nivå. 2001 = 100

100

126

108

Transfereringar, fasta priser, miljarder kr

489

629

538

        , ökning från 2001, miljarder kronor

 

140

49

Som framgår av tabellen är utrymmet för framtida ökningar av transfereringsutgifterna starkt beroende av arbetstid och ekonomisk tillväxt. Vid en lägre tillväxttakt blir utrymmet lägre, vilket i och för sig inte skulle behöva vara ett så stort problem, eftersom ju sjuk- och arbetslöshetsersättningar mm. utgår som en viss del av människors inkomster och dessa ju också blir lägre vid 30 timmars arbetsvecka än vid 40 timmar. Befolkningsutvecklingen gör dock att en stor del av utrymmet för ökade transfereringar fram till 2015 i 30-timmarsalternativet kommer att behöva ianspråktas för ökade pensionskostnader.

Nästa Framtida kostnader för transfereringar

Åter till startsidan