Långvariga ersättningar

Tema - Grundtrygghet

Den som under lång tid, i värsta fall resten av livet, blir borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller arbetslöshet har en annan livssituation, där en koppling av ersättningarna till tidigare inkomst inte är lika naturlig. Idag finns en sådan koppling i systemet för förtidspensioner genom så kallade antagandeinkomster. Man utgår från den genomsnittliga inkomst en person hade under ett par tre år före insjuknandet och antar att det är denna inkomst som en person skulle ha behållit under hela sjukperioden som kan komma att sträcka sig ända fram till pensionen. Ett liknande arrangemang kommer att finnas i den nya sjukersättningen som skall ersätta förtidspensionen. Man kan på goda grunder ifrågasätta om detta är särskilt rättvist. Inkomsterna under en ganska begränsad tid får styra personens inkomststandard under kanske decennier framöver. Ett system med grundskydd lika för alla kan då upplevas som mer rättvist.

Ett alternativ till den nya sjukersättningen vore en gemensam ersättning vid långvarig (mer än två år) sjukdom och/eller arbetslöshet. Det skulle innebära en förenkling i de många gränsfall där idag försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra myndigheter bollar personer med oklara eller sammansatta problem mellan sig. Idag förs det många improduktiva diskussioner om huruvida en person egentligen är sjuk eller arbetslös och vem som skall betala ersättningen.

Ersättningen skulle kunna utgå som en enhetlig ersättning lika för alla oberoende av tidigare inkomst. Den skulle också kunna innehålla en viss ”basbostadskostnad”. Grundskyddsnivån skulle kunna ligga ungefär vid vad en låginkomsttagare får ut av dagens system. I dagens läge motsvarar det för en ensamstående ca 7 400 kr per månad efter skatt samt bidrag för den del av bostadskostnaden som överstiger 2 200 kronor i månaden. Ersättningen för en sammanboende skulle vara ca 5 600 kr i månaden efter skatt. Utöver dessa ersättningar skulle tillägg utgå för eventuella barn.

Nästa Ålderspension

Åter till startsidan