Grundtrygghet

De ekonomiska trygghetssystem vi har idag i Sverige har växt fram under en lång tid. De kan ses som förverkligandet av olika socialpolitiska idétraditioner och tankar, som utvecklats allt eftersom samhället förändrats. De första trygghetssystemen – såsom den gamla fattigvården – byggde på en ofta ganska hårdhänt behovsprövning. Nästa steg var en grundtrygghet lika för alla – t.ex. den allmänna folkpensionen. Under det senaste halvseklet har den s.k. inkomstbortfallsprincipen präglat många av de stora trygghetssystemen.

I ett lugnare samhälle inriktat mot kortare arbetstid och miljö i stället för ensidig konsumtionstillväxt, blir det ekonomiska utrymmet för de ekonomiska trygghetssystemen mindre. Kan inriktning på grundtrygghet vara en lösning? Där samhället garanterar de basala behoven men den enskilde själv får trygga ”guldkanten” i tillvaron?

I det här temat jämförs och diskuteras olika principer och ideologier som kan ligga till grund för trygghetssystemen. Därefter diskuteras mer konkret hur system baserade på idén om grundtrygghet skulle kunna utformas.

 Genomgången koncentrerar sig på de stora trygghetssystemen för sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet och ålderdom. Som en bakgrund ges en kortfattad beskrivning av de viktigaste socialförsäkrings- och övriga transfereringssystemen samt en analys av hur kostnaderna för dem kan förväntas utvecklas i framtiden. Kostnaderna analyseras dels för ett scenario med oförändrad arbetstid och en ekonomisk tillväxt ungefär enligt långtidsutredningens kalkyler, dels för ett scenario med en successiv minskning av arbetstiden till 30 timmars normalarbetstid 2015.

Nästa Dagens transfereringar - översikt

Åter till startsidan