Utmaningar mot skattesystemet

Vad kan göras?

Tema - Skatter

Genomgången på föregående sidor kan ge intrycket att läget är näst intill hopplöst, att det är oundvikligt att ett flertal skattebaser kommer att erodera, såvida vi inte kraftigt sänker skattesatserna i Sverige ner till en nivå i närheten av vad de lägst beskattande länderna har idag.

Troligen är detta en alltför pessimistisk syn. Det pågår ett omfattande internationellt arbete för att om möjligt täppa till olika kryphål och upprätthålla ett grund för skatteinkomster som är nödvändiga för att garantera en fortsatt välfärd. EU arbetar till exempel efter konceptet att införa en rapporteringsskyldighet mellan länderna av kapitalinkomster, alternativt att alla medlemsländer skall förbinda sig att ta ut en definitiv källskatt på minst ett visst antal procent. Nästa steg i EU:s arbete är att kontakta ett antal stater utanför EU för att ställa upp på liknande åtgärder.

Tyvärr går arbetet med en sådan ”skatteharmonisering” oftast mycket trögt och långsamt och bromsas ofta upp av enskilda stater som anser sig ha mycket att förlora på en harmonisering. Ett exempel är EU:s försök att införa en miniminivå på koldioxidbeskattning i unionen, som hittills har stupat på motstånd från några enstaka medlemsstater. Detta har i sin tur föranlett en debatt om det borde vara möjligt att fatta bindande beslut med hjälp av kvalificerade majoriteter. Många länder i EU vill ändra rösträttsreglerna så att detta skall bli möjligt, men här har bland annat den svenska regeringen motsatt sig en sådan utveckling med motivet att beslut om skatter måste vara nationellt. Troligen är man rädd för att majoritetsbeslut i EU skulle innebära ett tryck nedåt på de svenska skatterna.

Min uppfattning är att det borde vara möjligt att ena sig om möjligheten att fatta majoritetsbeslut om miniminivåer på olika skatter. Länder som sedan vill ha högre skattenivåer skulle få ha detta om de vill. Miniminivåer skulle ändå täppa till de mest uppenbara hålen och skatteparadisen, men de måste säkert också följas upp med överenskommelser med andra länder utanför EU.

Skattefrågorna är, enligt min mening, ett utmärkt exempel som kräver en ökad internationell samordning om tillräckliga skattebaser i medlemsländerna skall kunna bevaras. Jag tror också att det kräver ett ökat mått av överstatligt beslutsfattande om åtgärderna skall kunna bli tillräckligt effektiva.

Nästa Skatterna i ett lågtillväxtsamhälle

Åter till startsidan