Utmaningar mot skattesystemet

Gamla och nya utmaningar

Tema - Skatter

I den politiska debatten framställs det ofta som ett stort problem att Sverige har högre skatter än andra länder. De som vill sänka skattetrycket pekar på både de snedvridande effekterna på människors och företags beteende som höga skatter anses ha och på det växande hotet från en ökande internationell skattekonkurrens.

Samtidigt som detta tryck nedåt på skatterna finns står vi inför en situation där i framtiden färre förvärvsarbetande skall försörja fler unga och gamla. Det är en rejäl utmaning som förstärks ytterligare om vi också medvetet vill sträva mot kortare arbetstider och en lugnare ekonomisk tillväxttakt med det bortfall av arbetstimmar och skattebaser som detta innebär.

Vi skall på de närmaste sidorna mer i detalj gå igenom några av de viktigaste utmaningarna mot de olika skattebaserna. Utmaningarna kommer dels från en hårdnande internationell skattekonkurrens till följd av effektivare kommunikationer och öppnare gränser, dels från skatteflykt och skatteundandragande inom landet. Paradoxalt nog är utmaningarna och risken för skattebortfall störst för de skattebaser där vi från fördelnings-, miljö- och hälsosynpunkt kanske gärna hade sett de högsta skatterna. Medan risken för skattebortfall är mindre när det gäller ”vanliga människors” inkomster, konsumtion och boende, helt enkelt därför att dessa är mindre rörliga.

Nästa Privatpersoners inkomstskatt

Åter till startsidan