Dagens skatter i Sverige

Tema - Skatter

Den offentliga sektorns skatteinkomster i Sverige 2001 framgår av tabellen.

Offentliga sektorns skatteintäkter 2001

 

Miljarder kronor

Procent av BNP

Procent av alla skatter

Inkomstskatter

442,6

20,5

38,8

   Hushåll

372,8

17,2

32,7

      Kommunal skatt

354,3

16,4

31,1

      Statlig skatt

32,1

1,5

2,8

      Skatt på kapital

21,1

1,0

1,9

      Skattereduktioner m.m.

-34,8

-1,6

-3,1

   Företag

65,6

3,0

5,8

      Inkomstskatt

51,1

2,4

4,5

      Avkastningsskatt m.m.

14,4

0,7

1,3

   Övriga inkomstskatter

4,2

0,2

0,4

Socialavgifter och allmän pensionsavg.

388,6

18,0

34,1

   Arbetsgivaravgifter m.m.

303,2

14,0

26,6

   Allmän pensionsavgift

66,0

3,0

5,8

   Särskild löneskatt

19,4

0,9

1,7

Skatt på egendom

37,6

1,7

3,3

   Fastighetsskatt

23,2

1,1

2,0

   Förmögenhetsskatt

7,1

0,3

0,6

   Arvs- o gåvoskatt, stämpelskatt

7,4

0,3

0,6

Skatt på varor och tjänster

279,4

12,9

24,5

   Mervärdesskatt

188,9

8,7

16,6

   Tobaksskatt

7,7

0,4

0,7

   Skatt på alkohol

10,9

0,5

1,0

   Skatt på energi

55,3

2,6

4,9

   Skatt på vägtrafik

7,8

0,4

0,7

   Övrigt

8,8

0,4

0,8

Restförda skatter m.m.

-8,3

-0,4

-0,7

Offentliga sektorns skatteintäkter

1139,8

52,7

100,0

varav

 

 

 

   Kommunalskatt

354,3

16,4

31,1

   Avgifter till pensionssystemet m.m.

153,8

7,1

13,5

   Statens skatteintäkter

631,7

29,2

55,4

De tre överlägset största skatterna är den kommunala inkomstskatten, arbetsgivaravgifterna och mervärdesskatten. Dessa tre tillsammans med den statliga inkomstskatten, allmän pensionsavgift och allmän löneskatt svarar tillsammans för drygt 80 procent av samtliga skatteintäkter. De är alla skatt på arbete. Även mervärdesskatten, som i förstone kan tyckas vara en skatt på konsumtion, är i praktiken också till största delen en skatt på arbete, nämligen de arbetsinsatser som läggs till värdet av en vara eller tjänst i olika produktionsled.

Övriga skatter, på kapitalinkomster, företag, egendom samt varor och tjänster exklusive mervärdesskatten svarar sammanlagt för mindre än 20 procent av skatteintäkterna.

Skattebasen för alla skatterna på arbete är i praktiken de arbetstimmar som utförs i den formella ekonomin, dvs. sådana som registreras och deklareras i hushållens och företagens skattedeklarationer. Det förklarar varför skatteinkomsterna är så helt beroende av hur många sådana arbetade timmar som varje år utförs i samhället och också varför skatteinkomsterna direkt kommer att påverkas om antalet arbetade timmar minskar, till exempel till följd av en arbetstidsförkortning.

Även den återstående femtedelen av skatteinkomsterna står också i nära samband med antalet arbetade timmar i ekonomin. Färre arbetade timmar gör att den ekonomiska tillväxten blir lägre, vilket oftast också leder till minskade vinster i företagen, mindre energiförbrukning, kapitalinkomster, etc.

Nästa Historik

Åter till startsidan