Utmaningar mot skattesystemet

Privatpersoners inkomstskatt

Tema - Skatter

De flesta människor stannar i sitt hemland eftersom de trivs där, vilket tyder på att det finns mer i livet än lägre skatt. Trots det är kanske inte inkomsterna från inkomstskatten så osårbara som man kan förvänta sig. En orsak är att inkomsterna är ojämnt fördelade. I Sverige, som ändå har en ganska jämn inkomstfördelning, betalas 25 procent av landets inkomstskatt på arbete av de 6,7 procent högst betalda (inkomst över 300 000 kronor). Det är samtidigt de grupper som har störst möjlighet att röra på sig och genom skatteplanering eller utflyttning påverka hur mycket skatt de betalar.

Men även för privatpersoner och egenföretagare med lägre eller medelgoda inkomster finns ofta en lockelse att undandra sig skatt genom s.k. svartarbete. De skattemässiga incitamenten för svartarbete är särskilt stora om man därigenom kan undvika både inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Enligt en uppskattning från Riksrevisionsverket utförde mellan 650 000 och 800 000 människor svart arbete någon gång under året 1997. Det svarta arbetet motsvarar ca 5 procent av det totalt utförda arbetet i Sverige eller ca 3 procent av BNP. Skattebortfallet uppskattades till mellan 20 och 40 miljarder kronor per år.

Vårt nuvarande beskattningssystem i Sverige bygger på ett samhälle där en stor del av befolkningen är anställda i stora företag. Utvecklingen går mot färre fast anställda och i stället fler små företag, fler uppdragstagare, fler internationellt verkande företag, ökad rörlighet och mer tillgångar i utlandet. Det kommer att leda till ökade svårigheter att spåra och beskatta alla inkomster.

Nästa Företags- och kapitalbeskattning

Åter till startsidan