Historik

Tema - Skatter

Utvecklingen av skatteinkomsterna 1950 till 2001 framgår av tabellen

Skatteinkomster 1950 till 2001. Procent av BNP

 

1950

1960

1970

1980

1991

2001

Inkomstskatt, hushåll

10,3

14,9

21,1

20,0

17,8

17,0

Inkomstskatt, mm, företag

3,0

2,4

1,8

1,2

1,0

3,0

Arbetsgivaravgifter

0,0

1,5

6,0

15,4

17,1

14,9

Allmän pensionsavgift

 

 

 

 

 

3,0

Moms

 

1,5

4,2

6,5

8,8

8,7

Övriga direkta skatter

0,9

0,8

0,7

0,5

1,1

1,9

Övriga indirekta skatter

6,7

7,6

6,3

5,9

6,9

4,2

     Totala skatter

20,9

28,7

40,1

49,5

52,7

52,7

Tabellen har mycket intressant att säga om hur utbyggnaden av den svenska välfärden finansierades. Ännu för ett halvsekel sedan var skattekvoten bara ungefär 20 procent. Två typer av skatter dominerade då kraftigt, dels de direkta inkomstskatterna på hushåll och företag, dels de indirekta skatterna, som liksom idag i huvudsak bestod av olika punktskatter på energi, alkohol och tobak, etc.

Frapperande är att inkomstskatterna på företag och de övriga indirekta skatterna i stort sett behållit sin andel av BNP genom åren. De indirekta skatternas andel av BNP har dock minskat kraftigt de senaste tio åren. Det beror bland annat på att ett antal s.k. ”lyxskatter” på videoapparater, choklad och konfekt, etc. avskaffats, men också på att den enskilt största av dessa skatter, energiskatten, inte alls har höjts i takt med BNP.

Den stora utbyggnaden av den offentliga välfärden i Sverige skedde under åren 1950-1980 då skattekvoten på tre decennier steg från 20 till 50 procent av BNP, eller med omkring en procentenhet årligen! Av tabellen framgår tydligt hur detta finansierades.

Den första ansatsen var att höja de direkta inkomstskatterna för hushållen. De höjdes från omkring 10 procent av BNP 1950 till 15 procent 1960 och drygt 20 procent 1970. Därefter blev det stopp.

Omkring 1960 fick man ta i bruk två nyuppfunna skatter för att kunna finansiera en fortsatt utbyggnad av den offentliga välfärden. Arbetsgivaravgifter och moms blev de stora nya inkomstkällorna för staten fram till 1980, då de tillsammans kom att svara för omkring 20 procent av BNP. Den senaste stora innovationen på skatteområdet kom under 1990-talet med egenavgifterna, numera omvandlade till en allmän pensionsavgift som hushållen betalar. I gengäld har arbetsgivaravgifterna minskat något.

Nästa Internationella jämförelser

Åter till startsidan