Offentliga verksamheter - slutsatser

Tema - välfärdens finansiering

Två viktiga slutsatser kan dras av räkneexemplet på föregående sida:

  1. Vid oförändrat antal arbetade timmar kommer det normalt att finnas ett visst utrymme för en ökad volym på offentliga verksamheter. Utrymmet kan till och med vara något större än i exemplet om man frångår antagandet att produktivitetsutvecklingen är noll i offentlig sektor. Som visats tidigare kan man historiskt konstatera en produktivitetsförbättring på ungefär 0,3 procent om året de senaste 25 åren. Med den förutsättningen skulle det möjliggöra en volymökning av offentliga verksamheter med ungefär en procent per år i kalkylen.
  2. Om antalet arbetade timmar minskar får det ett omedelbart genomslag på BNP, den offentliga sektorns skatteunderlag och därmed möjligheten för de offentliga verksamheterna att öka. Om antalet arbetade timmar minskar tillräckligt mycket kommer utrymmet för den offentliga konsumtionen att minska.

Slutsats nummer två kan tyckas mycket dyster för den som vill förorda en grön ekonomisk politik med arbetstidsförkortning och lågtillväxt som ett centralt inslag. Men då skall man komma ihåg att detta bara är en första mycket schablonartad beräkning. I kommande teman skall vi fördjupa analysen betydligt och diskutera vilka möjligheter som ändå finns att klara en god offentlig välfärd även i ett samhälle med kortare arbetstider och lägre tillväxt.

Men dessförinnan skall vi i nästa tema granska en annan av de förutsättningar som räkneexemplet bygger på, nämligen att skattekvoten är oförändrad. Vi kommer att göra det genom att beskriva det nuvarande skattesystemet mer i detalj och de problem, hot och möjligheter som finns för att i framtiden finansiera en god offentlig välfärd med skatter.

Nästa tema Skatter

Åter till startsidan