Offentlig finansiering - översikt

Tema - välfärdens finansiering

När man talar om offentlig välfärd är det sättet att finansiera välfärden som står i fokus. Till den offentliga sektorn räknas i ekonomiska sammanhang verksamheter och transfereringssystem som i huvudsak eller till största delen finansieras med skattemedel. Hur verksamheten utförs har däremot ingen betydelse, eftersom de privata alternativen fortfarande till allra största delen finansieras genom bidrag från stat och kommun.

Den offentliga välfärden består av två huvuddelar, offentlig konsumtion och transfereringar. Offentlig konsumtion är de verksamheter som bedrivs med offentliga skattemedel, vare sig detta organisatoriskt sker i offentlig eller privat regi. Exempel är vård, omsorg, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet, försvar och rättsväsende, gator, vägar, parker, etc.

Transferering betyder överföring. Offentliga transfereringar betyder att den offentliga sektorn tar in pengar i form av skattemedel och sedan omedelbart betalar ut dem igen, i första hand till hushåll men också till organisationer och företag. Exempel är pensioner, sjuk-, arbetslöshets- och föräldraförsäkring, barnbidrag, socialbidrag, stöd till studieorganisationer och politiska partier, bidrag till sjöfarten, presstöd och stöd till jordbruket.

Tabellen visar omfattningen av statlig och kommunal konsumtion och transfereringar.

Offentliga finanser 2001

 

Offentliga sektorn

Därav, miljarder kronor

 

Miljarder kronor

Procent av BNP

Staten

Pensions-
systemet

Kommu-
nerna

Inkomster

 

 

 

 

 

Skatter och avgifter

1110

50,9

621

135

355

Överföringar från staten

 

 

 

38

84

Övriga inkomster

138

6,3

60

26

53

Summa inkomster

1248

57,2

681

200

492

Utgifter

 

 

 

 

 

Konsumtion

588

26,9

192

 

396

Transfereringar

476

21,8

295

143

38

Överföringar till kommuner och pensionssystemet

 

 

122

 

 

Övriga utgifter

109

5,0

69

1

40

Summa utgifter

1173

53,7

678

144

474

Finansiellt sparande

76

3,4

3

56

18

De samlade offentliga utgifterna uppgår idag till nära 1200 miljarder kronor, vilket är drygt halva BNP. Av dessa är ungefär hälften utgifter för verksamheter (konsumtion) och den andra hälften transfereringar och övriga utgifter. Dessa utgifter finansieras i huvudsak av skatter samt till en mindre del av övriga inkomster (försäljningsinkomster, utdelningar från statliga bolag, m.m.). Skatternas andel av BNP, den så kallade skattekvoten, uppgår till strax över femtio procent.

Nästa Budgetpolitiska mål

Åter till startsidan