Effekt på arbetsutbud

Studerande

Tema - Kortare arbetstid

Samma resonemang som förts om arbetslösheten gäller i princip också för dem som idag studerar främst av arbetsmarknadsskäl, t.ex. i kunskapslyftet. En bättre arbetsmarknad kan möjligen föra ut flera av dessa i arbete, men det påverkas knappast av arbetstidens längd. En motverkande faktor är sannolikt också att det i framtiden kommer att bli allt vanligare med återkommande utbildningar under hela livet, s.k. livslångt lärande, vilket då innebär ett visst bortfall av arbetade timmar.

Däremot finns det skäl att fundera över vad en kraftig arbetstidsförkortning till exempelvis 30 timmar per vecka skulle betyda för de studerande? Ska de studerande också få förkortad arbetstid? Till den del argumenten för en kortare arbetstid handlar om mindre stress och ökad livskvalitet borde de väl också gälla för de studerande? De flesta studerande som passerat mellanstadiet har väl idag, inklusive läxor och hemarbete, i allmänhet en minst lika lång arbetsdag som förvärvsarbetande.

En uppenbar svårighet är att en motsvarande förkortning av arbetstiden för studerande skulle bli mycket dyr för samhället. Om hälften av en årskull i framtiden kommer att studera på högskola i fyra år, kommer den genomsnittlige medborgaren att passera 8 skolår, som skulle kunna beröras av en arbetstidsförkortning om den även gällde studerande (3 år högstadiet, 3 år gymnasiet och i genomsnitt 2 år i högskola). Om studietiden förkortades från 40 till 30 timmar i veckan, skulle antalet studieår behöva förlängas till i genomsnitt 10 och 2/3-dels år för att ge samma antal studietimmar totalt. Låt oss anta att utbildningen kan bli litet effektivare till följd av mindre stress och ökad mognad hos eleverna och avrunda till 10 år. Det är ändå en förlängning med två år av studietiden, vilket betyder att två hela årskullar skulle försvinna från arbetsmarknaden.

Ett så stort ytterligare arbetstidsbortfall innebär en kraftig belastning i de ekonomiska kalkylerna. Jag väljer att i kalkylerna räkna in en halv ”arbetstidsförkortning” för de studerande, dvs. de får inte riktigt del av samma förkortning som de förvärvsarbetande. Det motsvarar en förlängning av den samlade studietiden med ett år och ett bortfall av arbetade timmar med två procent.

Nästa Sjuka

Åter tills startsidan