Min summering

Tema - Kortare arbetstid

En summering av detta och föregående tema visar att kortare arbetstid framför allt bör ses som ett annat sätt att ta ut de framtida ökningar av välfärden som möjliggörs av ökad produktivitet. Vi kan välja mellan att ta ut den välfärdsökningen som kortare arbetstid och/eller ökad konsumtion i olika proportioner. Kortare arbetstid innebär inte att vi alla blir fattigare och måste minska vår konsumtion utan att konsumtionsmöjligheterna inte kommer att öka lika snabbt som de annars skulle ha gjort.

Jag ser, ur ett grönt perspektiv, två huvudargument för att välja att ta ut en stor del av framtida välfärdsökning som kortare arbetstid i stället för ökad konsumtion. Det första argumentet handlar om livskvalitet, att få mer tid över för andra värden i livet än att bara producera och konsumera. En kortare arbetstid kan förhoppningsvis också leda till minskad stress och utslagning och ett förbättrat allmänt välbefinnande som gör att sjukskrivningar kan minska och att vi kommer att orka arbeta längre upp i åldrarna.

Det andra huvudargumentet för att ta ut framtida välfärd som kortare arbetstid i stället för ökad konsumtion gäller omsorgen om den framtida globala miljön. Det kommer att bli mycket svårt att undvika en fortsatt ökad belastning på naturresurser och miljö om all produktivitetsökning tas ut som ökad produktion och konsumtion. Ett sådant val vore inte heller rätt mot de fattigare delarna av jordens befolkning, eftersom vi då för egen del skulle lägga beslag på en ännu större del av jordens redan alltför knappa miljöutrymme.

Med dessa argument kunde valet tyckas enkelt för den som bejakar grundläggande gröna värden. Men tyvärr finns det också ett mycket viktigt argument emot att ta ut större delen av framtida välfärdsökning som kortare arbetstid. Och det argumentet gäller hur vi skall klara vår framtida gemensamma välfärd, den som idag finansieras av de skatter vi tar ut på våra arbetsinsatser och konsumtion. Om arbetsinsatserna minskar, så minskar också skattebaserna och skattinkomsterna och det gör att det kommer att bli betydligt svårare att till exempel upprätthålla en bra skola, vård och omsorg i de former vi har vant oss vid.

Därför ägnas en stor del av kommande teman till att närmare analysera hur detta problem ser ut, hur stort det är och vilka möjligheter som finns att ändå behålla en god gemensam välfärd även vid en kraftigt förkortad arbetstid.

Till nästa tema Välfärdens finansiering

Åter till startsidan