Effekt på arbetsutbud

Hur påverkas arbetade timmar?

Tema - Kortare arbetstid

Antalet arbetade timmar per år minskar självklart vid en arbetstidsförkortning till följd av att huvuddelen av dem som är sysselsatta går ner i arbetstid vid arbetstidsförkortningen. Nästa steg är sedan att diskutera om en del av det bortfallet kan tas igen av de grupper som före förkortningen inte var sysselsatta: bland annat arbetslösa, studerande, sjuka och pensionerade.

En sänkning av normalarbetstiden från 40 till 30 timmar är en minskning med 25 procent (10 timmar av 40). Men antalet arbetade timmar i ekonomin minskar inte lika mycket, eftersom de som idag arbetar mindre än 40 timmar inte berörs alls eller bara delvis av arbetstidsförkortningen. Tabellen visar hur antalet arbetade timmar i ekonomin förändras vid en tänkt arbetstidsförkortning till 30 timmar i veckan.

Arbetade timmar före och efter en arbetstidsförkortning
Avser sysselsatta 16-64 år

Årsmedeltal 2000

Efter arbetstids-förkortning

Vanligen arbetad tid tim/vecka

Intervall-mitt

Sysselsatta antal

Arbetade timmar, milj/år

Intervall-mitt

Arbetade timmar, milj/år

    1-4 tim.

2,5

36 400

4

2,5

4

    5-8

6,5

49 400

14

6,5

14

  9-15

12

71 700

37

12

37

16-19

17,5

35 100

27

17,5

27

20-24

22

200 300

192

22

192

25-29

27

138 100

162

27

162

30-34

32

363 300

506

30

474

   35

35

87 600

133

30

114

   36

36

81 300

127

30

106

   37

37

80 600

130

30

105

   38

38

214 300

355

30

280

   39

39

102 700

174

30

134

   40

40

2 006 500

3494

30

2621

   41-44

42,5

139 600

258

32,5

198

   45-

48

542 900

1134

38

898

Uppg.sakn.

37

8 800

14

30

11

Summa

 

4 158 600

6763

 

5378

Medelarbetstid, tim/år

 

1626

 

1293

Medelarbetstid, tim/vecka

37,4

 

29,7

Minskning %

 

 

 

20,5

Beräkningen utgår från hur veckoarbetstiderna fördelades år 2000. Knappt hälften (48 procent) av alla sysselsatta arbetade 2000 exakt 40 timmar i veckan. Ungefär en sjättedel (drygt 16 procent) arbetade mer än 40 timmar i veckan. Fyrtio procent av den gruppen är egna företagare. Från 30 till 39 timmar per vecka arbetade 22 procent av de sysselsatta, medan ungefär 13 procent arbetade mindre än 30 timmar i veckan.

Totalt arbetade dessa sysselsatta drygt 6,7 miljarder timmar under 2000, vilket ger en medelarbetstid på 1626 timmar per år eller drygt 37 timmar per vecka.

Om vi tänker oss att normalarbetstiden skulle förkortas till 30 timmar i veckan, antar vi att alla som idag arbetar från 31 till 40 timmar i veckan sänker sin arbetstid till 30 timmar. De som idag har lägre arbetstid berörs inte alls av förkortningen. Vi antar vidare att de som idag arbetar mer än 40 timmar i veckan sänker sin arbetstid med 10 timmar i veckan. De kommer alltså att fortsätta att arbeta mer än normalarbetstiden även efter en förkortning.

Med de förutsättningarna minskar det totala antalet arbetade timmar i ekonomin med 20,5 procent. Det är en kraftig minskning som får betydande återverkningar på ekonomin. Vi skall härnäst diskutera om någon del av minskningen kan kompenseras genom att ej sysselsatta eller lågt sysselsatta personer kan öka sitt arbetsutbud.

Nästa Ej sysselsatta

Åter till startsidan