Effekt på arbetsutbud

Arbetslösa

Tema - Kortare arbetstid

Den registrerade öppna arbetslösheten i Sverige har nu sjunkit till omkring 4 procent. Därtill kommer några procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt latent arbetssökande.

En diskussion som länge förts är var den s.k. jämviktsnivån för arbetslösheten, NAIRU, ligger. Den nivå som arbetslösheten nu har parkerat på är några procentenheter högre än vad vi i Sverige så sent som på 1980-talet betraktade som en godtagbar jämviktsnivå. Som skäl för att jämviktsnivån idag skulle ligga högre än tidigare har bland annat anförts förändringar på arbetsmarknaden. Allt fler arbeten kräver idag speciella kunskaper, erfarenheter och social förmåga och fler av de gamla jobben som kunde besättas av ”mannen från gatan” har rationaliserats bort.

Långtidsutredningen har inte i sina framåtriktade kalkyler räknat med någon stor ytterligare sänkning av den öppna arbetslösheten, däremot en viss minskning av de arbetsmarknadspolitiska programmen. Det största problemet för Långtidsutredningen är inte en framtida arbetslöshet utan en hotande brist på arbetskraft till följd av att befolkningen i förvärvsaktiv ålder på sikt minskar, samtidigt som antalet äldre som skall försörjas ökar.

Sambandet mellan arbetstid och sysselsättning/arbetslöshet har belysts i ett stort antal både teoretiska och empiriska studier. Symptomatiskt är att det är mycket svårt att komma till några entydiga slutsatser, även om de flesta studier pekar på att sambandet är ganska svagt

Min egen uppfattning idag är att man nog skall vara försiktig med att räkna med några större effekter på arbetslösheten av framtida arbetstidsförkortningar. I ett framåtriktat arbete idag är det givetvis lika angeläget som alltid att verka för att hålla arbetslösheten nere på en så låg nivå som möjligt. Kanske kan den pressas ytterligare en eller ett par procentenheter? Detta är lika viktigt vare sig vi i framtiden kommer att förkorta arbetstiden eller inte. Jag tror knappast att vi i det läge svensk arbetsmarknad antagligen kommer att befinna sig i det närmaste halvseklet har anledning att räkna med att kortare arbetstid i sig kan bidra till en ytterligare minskning av arbetslösheten. Problemet är snarare brist på arbetskraft.

Nästa Studerande

Åter till startsidan