Utvecklingen till 2015

Tema - Lågtillväxt

Den senaste långtidsutredningen (LU, SOU 2000:7) har tecknat en bild fram till 2015 i form av tre scenarier. Scenarierna bygger på SCB:s befolkningsprognos som visar hur ålderssammansättningen i befolkningen börjar förändras kraftigt efter 2008 när 1940-talets stora barnkullar i större utsträckning börjar gå i pension. Efter en viss ökning fram till 2008 minskar därefter den del av befolkningen som är i arbetsför ålder, 16-64 år, med nästan tre procentenheter på bara sju år.

Trenden från hela 1900-talet fortsätter även de första decennierna på 2000-talet. Antalet arbetade timmar ger inget tillskott till den ekonomiska tillväxten, som i stället är helt beroende av hur produktiviteten fortsätter att utvecklas.

Långtidsutredningens basscenario räknar med att produktiviteten i näringslivet fortsätter att öka med 2,3 procent om året 1998-2015, vilket är ungefär samma takt som under 1990-talet. Om produktivitetsutvecklingen i den offentliga sektorn definitionsmässigt sätts till noll leder det till att produktiviteten i hela ekonomin ökar med 1,8 procent per år. Tabellen visar hur försörjningsbalansen utvecklas enligt LU:s basscenario. Tillväxten är snabbast de närmaste åren, men sjunker till ca 1,3 procent per år efter 2008.

Försörjningsbalans 1998-2015

 

Förändring per år, %

Förändring totalt, %

BNP

1,9

37

Hushållens konsumtion

2,4

49

Offentlig konsumtion

1,0

19

Fasta investeringar

2,6

55

Export

3,5

78

Import

4,1

96

Det mest frapperande, men samtidigt fullständigt normala, i tabellen är den stora skillnaden mellan hur hushållens och den offentliga konsumtionen utvecklas. Skillnaden förklaras helt av skillnaderna i produktivitetsutveckling mellan näringslivet och den offentliga sektorn.

Nästa Lågtillväxt – hushållen

Åter till startsidan