Produktivitet

Tema - Lågtillväxt

Produktivitet är ett effektivitetsmått. Det visar produktionsresultatet i förhållande till insatta resurser. Det finns flera olika produktivitetsmått beroende på vilken av de i produktionen insatta resurserna vi är intresserade av att studera. I tidigare teman koncentrerade vi oss på naturresursproduktiviteten, men när man i nationalräkenskaperna studerar möjligheten till ekonomisk tillväxt är det ett annat produktivitetsmått man använder, arbetsproduktiviteten.

Sett över längre tidsperioder är i stort sett hela den ekonomiska utvecklingen en följd av ökad produktivitet, även om antalet arbetade timmar kan ha tillfällig påverkan uppåt eller nedåt under mer begränsade tidsperioder.

Produktivitets- och BNP-utveckling 1960-1998
Procentuell förändring från föregående år

 

1960-1975

1975-1990

1990-1998

Produktivitet

 

 

 

Näringslivet

5,0

1,6

2,1

Offentliga sektorn

1,5

0,3

0,4

Hela ekonomin

4,3

1,2

1,8

Produktion (BNP)

4,0

1,8

1,0

Fram till mitten av 1970-talet ökade produktiviteten mycket snabbt. Det berodde på en snabb teknisk förnyelse och stordriftsfördelar i samband med en kraftig produktionsökning efter andra världskriget och en snabb övergång från jordbruks- till industrisamhälle. Efter denna dynamiska period kom en betydligt lugnare fas, med betydande problem bland annat till följd av oljekriserna och olika regleringar i ekonomin. Som förklaring till att produktiviteten åter ökat något snabbare det senaste decenniet brukar nämnas bland annat IT-utvecklingen och avregleringar i ekonomin.

Produktiviteten i den offentliga sektorn är betydligt svårare att mäta, eftersom det saknas marknadspriser på sektorns tjänster. I nationalräkenskaperna sätter man därför definitionsmässigt produktivitetsutvecklingen till noll, men enligt de detaljstudier som gjorts med olika metoder har det ändå skett en viss produktivitetsförbättring. Huvudorsaken till att produktiviteten utvecklas så mycket långsammare än i näringslivet är att produktionen i den offentliga sektorn är av en helt annan karaktär än i näringslivet. Produktionen består huvudsakligen av personliga tjänster från en människa till en annan inom undervisning, omsorg, vård, kultur, etc. Det är knappast möjligt att utföra dessa uppgifter så mycket snabbare utan att en stor del av poängen med själva tjänsten går förlorad.

Nästa Utvecklingen till 2015

Åter till startsidan