Lågtillväxt - möjligheter och problem

Tema - Lågtillväxt

Möjligheten att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige och världen beror på vad som går fortast: nya tekniska lösningar som minskar resursåtgång och miljöpåverkan per producerad enhet eller den ständiga ökningen av varu- och tjänsteproduktionen, som leder till ökad naturresursförbrukning och utsläpp? I temat ”Tillväxt och miljö” redovisades slutsatser som visar att hittills har i de flesta fall tillväxten vunnit ”kapplöpningen”.

I princip finns det två vägar att gå för att bryta mönstret. Den ena vägen är att ytterligare snabba upp takten i naturresurseffektiviseringen och stimulera ett mer ekologiskt hållbart konsumtionsmönster. I temana ”Miljöpolitikens verktyg” och ”Grön skatteväxling” visades på medel att göra detta.

Men vi måste också ifrågasätta om inte även den ekonomiska tillväxten måste växlas ner eller till och med förbytas i negativ tillväxt för att klara balansen? En tanke som, minst sagt, inte är populär i den traditionella ekonomisk-politiska debatten. Men när det finns starka tvivel om att naturresurseffektivisering, även om den skyndas på ytterligare, ensamt kan leda till ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste vi också våga pröva denna väg. En stor del av kommande teman ägnas åt att belysa möjligheter och konsekvenser av en sådan nedtrappad takt i den ekonomiska tillväxten.

I det här temat beskrivs först några grundläggande förklaringar till att ekonomin kan växa och hur dessa påverkat den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet och beräknas påverka den de närmaste femton åren. Därefter beskrivs, som en inledning till kommande teman, några konsekvenser av ett samhälle med kortare arbetstider och lägre tillväxt.

Nästa Varför växer ekonomin?

Åter till startsidan