Invändningar och svar: 

"Skatten högre än den samhällsekonomiska kostnaden"

Tema - Grön skatteväxling

En vanlig invändning mot skatteväxling är att flera av de skattesatser vi har idag är väsentligt högre än den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen. Som exempel tas ofta koldioxidskatten som 2000 var 38 öre per kg koldioxid, medan den samhällsekonomiska kostnaden enligt t.ex. Industriförbundet kunde beräknas till högt räknat 5-10 öre per kg. Att ha en så hög skatt leder då till onödiga välfärdsförluster för samhället.

Den här invändningen måste ses i ljuset av målet för den gröna skatteväxlingen. Den samhällsekonomiska kostnaden är ett ganska osäkert begrepp, som många gånger kan vara svår att beräkna. Det gäller kanske alldeles särskilt utsläppen av koldioxid, som får storskaliga och mycket långsiktiga effekter på jordens klimat, som är mycket svåra att värdera i pengar. Enligt Resurseffektivitetsutredningens sätt (se tema Tillväxt och miljö) att beräkna skatten ”baklänges” för att uppnå vissa miljömål skulle tvärtom koldioxidskatten på 30 års sikt behöva niodubblas.

Ett ytterligare motargument är att de flesta skatter idag ligger högre än den samhällsekonomiska kostnaden och därigenom anses ha någon form av skadlig effekt på ekonomin. Anledningen till att man ändå har dem är ju för att kunna finansiera den offentliga sektorn. Inte minst skatten på arbete anses av belackare i andra sammanhang ha stora negativa snedvridande effekter i form av skatteflykt, skattefusk och negativ stimulans för att arbeta. Ett ersätta en del av arbetsbeskattningen med ökade miljörelaterade skatter behöver därför inte alls innebära en välfärdsförlust totalt sett även om nivån på den miljörelaterade skatten ligger över miljöeffektens samhällsekonomiska kostnad. Vad det handlar om är snarare att minimera den totala – och tyvärr oundvikliga – negativa effekten på samhällsekonomin som ett högt skatteuttag kan ha.

Nästa Invändningar och svar: ”Inkomsterna inte bestående”

Åter till startsidan