Mål

Tema - Grön skatteväxling

Det primära målet för en grön skatteväxling är att åstadkomma en förbättrad hushållning med naturresurser samt en renare och bättre miljö. Om de miljökostnader som en viss aktivitet eller resursanvändning för med sig inbakas i priset på en vara blir denna dyrare och det leder till att aktörerna på marknaden på olika sätt kommer att försöka undvika eller minska denna kostnad. Det kan bland annat ske genom tekniska förändringar eller ändrat konsumtionsmönster.

Man kan också vidga perspektivet och se skatteväxlingen i perspektivet av hur skattesystemet i stort är utformat. Större delen av de skatter som tas ut belastar produktionsfaktorn arbete, ca 35 procent av BNP, eller 44 procent om även momsen räknas in. Det är en fyrdubbling sedan 1950 då skatten på arbete motsvarade 10 procent av BNP. Under samma tid har punktskatter, varav energi- och miljöskatter är mer än hälften, legat nästan stilla på en nivå av knappt 7 procent.  

En av tankarna med att ta ut så mycket högre skatt på arbete har varit att uppnå en effektiv användning av arbetskraften genom att stimulera till produktivitetsförbättringar. Motsvarande tanke fanns uppenbarligen inte när det gäller naturresurser och miljö! Det kan nu till åtminstone någon del återställas genom en skatteväxling.

Ett ytterligare argument för skatteväxling som ofta framförs är att den skulle kunna leda till en ökad sysselsättning genom att skatten på arbete sänks. Skatteväxlingskommittén konstaterade att arbetsbeskattningens nivå har betydelse för sysselsättningen, men att betydelsen varierar mellan olika branscher. Utredningens slutsats var att en skatteväxling knappast har några större effekter på sysselsättning och arbetslöshet.

Nästa Enhetlig energiskatt

Åter till startsidan