Enhetlig energiskatt

Tema - Grön skatteväxling

Den helt övervägande delen av miljöskattedelen av skatteväxlingen tas ut på miljöpåverkan i samband med produktion och användning av energi. Det gör att utformningen av energibeskattningen är mycket viktig för att skatteväxlingen skall kunna genomföras på ett bra sätt. Alla är ense om att dagens energiskattesystem har mycket stora brister. Det är snarast ett lapptäcke, som har utvecklats under lång tid. Det är föga konsekvent utformat och innehåller en mängd undantag, som i många fall får märkliga effekter. En viktig del i skatteväxlingen är därför att reformera energiskattesystemet. Skatteväxlingskommittén föreslog viktiga principer, som jag här vidareutvecklat något.

Energiskatterna skall bidra till att miljömålen nås. En reformering bör leda till ett heltäckande energiskattesystem som rymmer alla former av energianvändning, med så långt möjligt samma skattesatser för alla kategorier av förbrukare och användningsområden.

Undantag eller nedsättning av beskattningen skall begränsas till ett fåtal områden, där de är nödvändiga med hänsyn till den internationella konkurrensen, främst den energiintensiva industrin. Härigenom uppnås bredast möjliga skattebaser. På undantagna områden skall andra medel för miljöstyrning tillämpas.

Energibeskattningen skall främst omfatta följande skatteslag:

·        En allmän energiskatt var syfte är dels fiskalt, att ge pengar till statskassan, dels syftar till att allmänt hushålla med energi som är en knapp resurs. Energiskatten relateras till energiinnehållet och skall i princip vara lika för alla energislag. En högre energiskatt måste dock tas ut för el. Energiskatten tas ut i konsumentledet.

·        Miljöstyrande skatter, till exempel koldioxidskatt och effektskatt på kärnkraft, som tas ut i produktionsledet.

·        Drivmedel belastas dessutom med en trafikskatt för att ta hänsyn till trafikens samhällsekonomiska kostnader, t.ex. kostnader för vägväsendet, särskilda miljöeffekter, trängsel och trafikolyckor.

Anpassningen till en sådan enhetlig energiskatt bör ske successivt, framför allt genom att olika undantag som finns idag tas bort eller minskas. I det följande anges ungefär när olika åtgärder skulle kunna genomföras.

Nästa Begränsa undantagen

Åter till startsidan