Räkneexempel - 30 miljarder på tio år:

Energipriser

Tema - Grön skatteväxling

Här presenteras ett exempel på hur priset på viktiga energiprodukter skulle kunna förändras av en grön skatteväxling på 30 miljarder kronor 2001-2010. Exemplet bygger på att energiskatterna görs mer enhetliga och undantagen begränsas enligt föregående sidor. Därutöver sker en jämn höjning av energi- och koldioxidskatterna.

Priser inklusive skatt på viktiga energiprodukter
Priset exklusive skatt antas oförändrat från 2000.

Energislag/
användning

Sort

2000

2001

2005

2010

Ökning 2000-2010

Bensin

kr/l inkl moms

9,34

9,38

9,94

10,64

1,30

Dieselolja

kr/l exkl moms

5,77

5,88

7,38

8,93

3,16

Hushåll:

 

 

 

 

 

 

Olja

öre/kWh inkl moms

56

61

68

76

20

El

  

59

62

68

74

15

Biobränsle

  

15

15

16

24

9

Fjärrvärme

  

37

38

38

44

7

Energiintensiv industri:

 

 

 

 

 

 

Olja

öre/kWh exkl moms

24

24

25

27

3

El

  

17

17

18

18

1

Övrig industri:

 

 

 

 

 

 

Olja

  

28

28

50

57

29

El

  

22

22

45

50

28

Skatten på bensin ökar med 14 öre om året från och med 2002 till följd av höjd energiskatt, koldioxidskatt och moms. Totalt ökar skatten med 1,30 kr/liter från 2000-2010. Skatten på dieselolja höjs betydligt snabbare.

Hushållen kan på lång sikt välja mellan olika former för sin bostadsuppvärmning. Det är därför väsentligt att skatterna utvecklas så att konkurrensläget för de miljövänliga och förnybara energislagen inte försämras utan helst förbättras över tiden. Jämförelsen mellan åren 2000 och 2010 i tabellen visar att detta villkor är uppfyllt genom att skatterna stiger snabbast för olja, därnäst för el, samt minst för biobränslen och fjärrvärme.

Genom skatteundantagen för den energiintensiva industrin ökar energikostnaden mycket obetydligt fram till 2010, med totalt 3 öre/kWh för olja och knappt 1 öre/kWh för el. Däremot ökar skatten för den övriga industrin snabbt till följd av att undantagen föreslås slopade åren 2004-2005.

Nästa Exempel Energiförbrukning och miljö

Åter till startsidan