Räkneexempel - 30 miljarder på 10 år:

Energiförbrukning och miljö

Tema - Grön skatteväxling

Genom att energiförbrukningen är priskänslig så minskar förbrukningen av de energislag som får de största skatteökningarna medan den ökar för förnyelsebar energi, som visserligen också får en höjd skatt men med lägre belopp än för den icke förnyelsebara energin. I tabellen visas hur energiförbrukningen för några viktiga energislag och totalt förändras från 2000 till 2010 i räkneexemplet med en skatteväxling på 30 miljarder kronor. Tabellen visar bara effekten av själva skatteväxlingen. Andra faktorer som påverkar energiförbrukningen har inte tagits med, som ekonomisk tillväxt och teknisk effektivisering som är prisoberoende.

Energiförbrukning och koldioxidsutsläpp 2000 och 2010

Energislag

Sort

2000

2010

Förändring %

Bensin

TWh

47

45

-4

Dieselolja

33

28

-13

Olja

52

41

-21

Kol

15

11

-23

Naturgas

8

8

0

Summa fossila bränslen

154

134

-13

El, exkl. kraftvärme

140

123

-12

Biobränslen

88

110

+25

Övrigt

9

9

0

TOTALT

391

375

-4

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen

Milj. Ton

42,8

36,8

-14

Den totala energiförbrukningen minskar med 4 procent mellan 2000 och 2010. Inom den ramen minskar fossila bränslen med 13 procent och elproduktionen med  7-12 procent medan biobränsleanvändningen ökar med 25 procent. Utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen för energiproduktion minskar med 14 procent.

Nästa Exempel Sänkt skatt på arbete

Åter till startsidan