Min summering

Tema - Miljöpolitikens verktyg

Alla styrmedel har sina möjligheter och brister, sina för- och nackdelar.

Informativa styrmedel kan vara kraftfulla och obyråkratiska om de leder till att många människor verkligen känner starkt för att verka för miljön i sina olika roller som konsumenter, yrkespersoner och beslutsfattare. Men de har också brister. Det kan vara svårt vid många detaljbeslut i vardagslivet att veta vilka miljökonsekvenser de produkter vi använder oss av verkligen har.

Det kan vara lätt att få människor att sopsortera, men svårare när det handlar om att vi måste ändra livsstil, som kräver väsentliga uppoffringar. Då behövs ofta hårdare styrmedel. Alla tar inte heller till sig informationen utan fortsätter att smutsa ner miljön. Informativa styrmedel behöver därför kompletteras med lagar och ekonomiska styrmedel.

Vissa ekonomiska styrmedel är också informativa i den meningen att de syftar till att ge en vara ”rätt pris” som också inkluderar kostnaden för de miljöeffekter som tillverkningen eller förbrukningen av varan förorsakar.

Ekonomiska styrmedel är ofta den bästa lösningen när det gäller att hushålla med en knapp resurs eller att minska en miljöpåverkan (t.ex. från bilåkning) i de fall där man varken kan eller vill helt förbjuda aktiviteten. Det kan också finnas problem med ekonomiska styrmedel, t.ex. att de inte kan göras så kraftfulla som det egentligen skulle behövas (t.ex. bensinskatten), eller orsaka risk för konkurrensproblem (t.ex. energiintensiv industri).

Styrning med lagar, regler och normer är ett komplement eller alternativ till de ekonomiska styrmedlen. Lagstiftning är rätt styrmedel bland annat när något är så farligt ur miljösynpunkt att det helt måste förbjudas. Alternativt kan användningen av ämnen regleras genom föreskrifter om största tillåtna utsläpp, energiåtgång etc., absolut eller relativt.

Lagstiftning kan också reglera former för hur beslut skall tas eller olika aktiviteter genomföras, t.ex. kommunal planering, beslut om större infrastrukturinvesteringar etc.

Problem med lagstiftning kan vara att det är byråkratiskt, mindre flexibelt och inte befrämjar utveckling av ny teknik.

Slutsatsen blir att alla de styrmedel som diskuterats i det här temat kan och bör användas ensamma eller i kombination för att nå uppställda ekologiska mål så kostnadseffektivt och med så få negativa biverkningar som möjligt.

Nästa tema Grön skatteväxling

Åter till startsidan