Miljöledningssystem

Tema - Miljöpolitikens verktyg

EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s miljöstyrnings- och miljöredovisningsordning. EMAS vänder sig än så länge enbart till industriföretag. Företaget måste följa aktuell miljölagstiftning, anta en miljöpolicy och göra en grundlig miljöutredning för varje anläggning man önskar registrera. Vidare måste man anta ett miljöprogram för anläggningen som innehåller kvantifierade miljömål och åtgärder för att nå dessa mål. Uppföljningen av arbetet mot dessa miljömål skall ske med ett utarbetat miljöledningssystem. Slutligen åtar man sig att göra en miljörevision med 1-3 års mellanrum, i egen regi eller med hjälp av utomstående. Miljöredovisningen är ett offentligt material som skall vara begriplig för lekmän.

ISO, International Standardization Organisation, bedriver sedan 1992 ett världsomfattande standardiseringsarbete inom miljöområdet. Ett resultat är standarden ISO 14001 om miljöledningssystem, som beskriver hur man organiserar det övergripande miljöarbetet i exempelvis ett företag i syfte att nå ständig förbättring. Centrala element är här miljöpolicy och planering, implementering, kontroll samt ledningens revision av miljöledningssystemet. Denna standard är en s.k. normgivande standard och det går därför att på liknande sätt som för EMAS att frivilligt bli certifierad om man vill ha ett intyg på att man följer standarden.

Registrering enligt EMAS eller certifiering enligt ISO 14001 ställer inga externa krav på måluppfyllelse, utan företagen sätter sina egna mål. Det innebär således att företaget eller anläggningen inte är ”miljömärkt” enligt absoluta, externa kriterier. Den stora förtjänsten med EMAS och 14001 är att de fokuserar på en process och ett nytt miljötänkande inom företagen, som kan sammanfattas i begreppet miljöledningssystem. Detta är värdefullt och kommer att föra miljöarbetet framåt på sikt.

Problemet är att dessa två system kan uppfattas och har uppfattats som kvalitetsstämplar på resultatet av företagens miljöarbete, dvs. på deras produkter. Som framgått ovan är detta en missuppfattning. Det enda som är ”märkt” är själva miljöarbetet, inte resultatet av det.

Nästa Miljömärkning och certifiering

Åter till startsidan