Miljölagstiftning

Tema - Miljöpolitikens verktyg

Det hittills vanligaste sättet att driva miljöpolitik har varit att sätta upp regler och normer för utsläpp, mm. Lagstiftningsverktyget har framför allt tillämpats för att komma tillrätta med de stora punktutsläppen från bl.a. industrier, där individuella utsläppstak bestämts i koncessionsförhandlingar. Lagstiftning har också använts för att begränsa s.k. diffusa utsläpp från många små källor, t.ex. svavelhalten i eldningsoljor eller katalysatortvånget på bilar.

Lagstiftning kan i många fall vara ett bra styrmedel men har också nackdelar genom att den många gånger med nödvändighet blir alltför fyrkantig och inte leder till kostnadseffektiva lösningar. Därför är ofta ett samspel mellan lagstiftning och ekonomiska styrmedel den bästa lösningen.

En stor del av miljölagstiftningen har sedan år 1999 samlats i en ny miljöbalk. Där ingår bland annat miljöskyddslagstiftningen, naturresurslagstiftning och plan- och bygglagstiftning. Miljölagstiftningen reglerar bland annat hur mycket man får släppa ut av olika ämnen. Naturresurslagstiftningen handlar om en bättre hushållning med naturresurser genom att områden används till vad de är mest lämpade för. Ett exempel är skyddet för outbyggda älvar.

Miljölagstiftningen innehåller flera olika slags instrument. Ett exempel är kravet på att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för verksamheter som kan riskera att få miljöpåverkan. Det kan till exempel gälla  miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täkter och vissa planärenden.

Ett nytt instrument i den svenska miljölagstiftningen är miljökvalitetsnormer. Normerna kan ha formen av gränsvärden för t.ex. kväveoxider i luft eller antal exemplar av en viss art. EU fastställer en del normer som gäller för hela Sverige, men det finns också möjlighet för regeringen att fastställa miljökvalitetsnormer för mindre geografiska områden. Det intressanta med normerna är att de innehåller vissa sanktionsmöjligheter. Om normerna överskrids eller riskerar att överskridas måste åtgärdsprogram upprättas av regeringen eller myndighet som regeringen förordar och i avvaktan på dessa får inga planer godkännas som kan medverka till att ytterligare förvärra läget.

Nästa Ekonomiska styrmedel

Åter till startsidan