Information

Tema - Miljöpolitikens verktyg

Ingen kraft är så stark som andens kraft. När en bred majoritet av befolkningen i sina olika roller som konsumenter, företagare, anställda och politiskt ansvariga på allvar inser att miljön är en ödesfråga för framtiden, då börjar det hända saker! Under framför allt det senaste decenniet har det onekligen hänt en hel del i form av ett ökat miljömedvetande. Många människor försöker leva mer miljövänligt genom att sopsortera, tilläggsisolera sina hus, välja miljömärkta varor i affärerna, etc. De flesta företag med självaktning har numera en egen miljöplan och miljö används mer och mer som säljargument i marknadsföringen. Allt är inte äkta, men tillräckligt mycket.

Men fortfarande återstår mycket att göra, kanske det mesta. Därför är det viktigt med en fortsatt saklig och stark uppmärksamhet på miljöfrågor från forskare, myndigheter och massmedia och i alla typer av undervisning. Information är ett viktigt verktyg i sig om många börjar att på eget initiativ agera på basis av den nya kunskapen. Men ökade kunskaper om miljön är också grunden för att andra typer av styrmedel skall få en bred acceptans i samhället och därmed bli politiskt möjliga att införa.

Exempel på framgångsrik miljöforskning är upptäckten av ozonlagrets förtunning, växthusgasernas inverkan på klimatet eller de försurande gasernas effekt på växtlivet. När forskningsresultaten blivit kända, har det lett till omfattande åtgärder i form av ny lagstiftning och ekonomiska styrmedel.

Ett bra exempel på framgångsrik forskning är den miljöövervakning som i Sverige har bedrivits av Naturvårdsverket under flera decennier. Styrkan i sådan miljöövervakning är de långa tidsserierna som lett till att man kunnat kartlägga den skadliga inverkan från ämnen som DDT och PCB.

För att föra ut forskningsresultat och bilda opinion för miljön används många olika slags kanaler. Förskolan och skolan har miljökunskap som en viktig del av sin läroplan. Massmedia sprider miljöinriktad information i olika former, t.ex. de populära naturprogrammen i TV, fakta- och debattprogram och -artiklar. Miljöorganisationer och politiska partier bedriver aktiv opinionsbildning.

Bra exempel på upplysning är kampanjen Handla miljövänligt, som drivits av Naturskyddsföreningen under många år. Konsument- och energirådgivningen, liksom den information som ges om miljö- och Kravmärkta produkter är andra bra exempel.

Nästa Miljöledningssystem

Åter till startsidan