Gröna räkenskaper

Tema - Miljöpolitikens verktyg

Gröna räkenskaper innebär att traditionella ekonomiska nationalräkenskaper kompletteras med någon form av ”Gröna räkenskaper” där man också följer upp hur miljön utvecklas. Metodutveckling och försök pågår nu på flera håll och med olika slags ansatser.

En huvudinriktning som prövas är att göra gröna räkenskaper i monetära termer. Det betyder att man försöker räkna om all påverkan på miljö och naturresurser till pengar, t.ex. som miljöjusterad NNP (se temat tillväxt och miljö). Andra exempel är beräkningar av s.k. miljöskuld. Fördelen med gröna räkenskaper i monetära termer kan vara att allt presenteras i ett enda mått och man på det sättet lättare får en samlad bild av en utveckling. Problemet är dock att det ofta är mycket svårt för att inte säga omöjligt att värdera en viss miljöeffekt i pengar på ett rättvisande sätt.

Parallellt måste man därför arbeta med uppföljningssystem som innehåller många olika mått för utsläpp, etc. På nationell nivå finns nu ambitionen att ta fram ett bra uppföljningssystem som anknyter till de av riksdagen antagna 15 miljömålen och delmålen under dem. Det kan röra sig om sammanlagt flera hundra olika variabler som skall följas upp. Fördelen med detta är att man kan få detaljerad information om många olika slags miljöproblem, vilket ofta är nödvändigt för att på detaljnivå hitta sätt för att komma till rätta med dem. Nackdelen är givetvis att det är svårt att från en sådan detaljerad databas kunna ge en bredare allmänhet, media och beslutsfattare en mer samlad och övergripande bild av tillståndet i miljön.

För att få en mer övergripande bild försöker man därför också hitta ”nyckelindikatorer” som kan säga en del om särskilt viktiga miljöförhållanden eller belysa utvecklingen inom ett bredare område. Miljövårdsberedningen har tagit fram förslag till ett mindre antal s.k. ”Gröna nyckeltal”, varav några sedan vårbudgeten 1999 nu regelbundet presenteras i regeringens finansplan.

Det är inte bara i nationella sammanhang det pågår ett utvecklingsarbete med gröna räkenskaper. Alltfler företag, kommuner och organisationer skaffar sig nu egna miljöbokslut eller miljöredovisningar. Det finns en bred flora av ansatser till hur sådana bokslut görs. Ett exempel är Naturekonomi som bygger på att systematiskt identifiera vad som hör till Natur, Kultur respektive Mänskliga Värden samt snålhets- och effektivitetsmått mellan dessa.

Nästa Miljölagstiftning

Åter till startsidan