Min summering

Tema - Tillväxt och miljö

De olika skrifter som har refererats i det här temat ger mycket olika vinklingar på frågan om vad som krävs för hållbar utveckling. En sammanfattande beskrivning skulle kunna ge följande rangordning efter stigande svårighet att uppnå hållbar utveckling i Sverige.

Miljömålspropositionen andas en god tillförsikt att lösa de stora miljöproblemen i Sverige inom en generation, dvs. cirka 25-30 år. Någon egentlig analys som visar om detta är möjligt lämnas dock inte, inte heller någon samlad analys av sambandet/konflikten mellan miljö och ekonomisk tillväxt.

I Långtidsutredningens slutsatser ligger Sverige redan idag nära en hållbar utveckling. De sammanlagda negativa miljöeffekterna är – sett ur ett välfärdsperspektiv - ganska små och möjligheterna goda att uppnå hållbarhet med en aktiv miljöpolitik och en tillväxt- och teknikutvecklingsfrämjande ekonomisk politik. De hot som finns kommer främst från globala miljöproblem, som Sverige har svårt att ensamt göra något åt.

Resurseffektivitetsutredningen problematiserar den bilden genom att visa att det inte alls är så enkelt att en aktiv miljöpolitik och en tillväxt- och teknikutvecklingsfrämjande ekonomisk politik automatiskt leder till en hållbar utveckling. De enstaka paradexempel man brukar framföra på miljöframgångar (t.ex. minskade svavelutsläpp i Sverige och minskade koldioxidutsläpp från 1970-till början av 1990-talet) är snarare undantag från en långsiktig trend. Totalt sett över längre tidsperioder har råvaru- och energiförbrukning samt viktiga miljöutsläpp ökat – och kommer enligt utredningens kalkyler att fortsätta att öka – trots alla tekniska framsteg som gjorts för att använda naturresurser på ett effektivare och mindre skadligt sätt. Orsaken är helt enkelt att dessa förbättringar mer än väl ”äts upp” av att den ekonomiska tillväxten går snabbare än förbättringen av naturresursproduktiviteten. Resurseffektivitetsutredningens slutsatser bekräftas till stor del av rapporten från Europeiska miljöbyrån.

Jordens Vänner tillför diskussionen ytterligare en dimension genom att också ställa krav på en global rättvisa i naturresursutnyttjandet. Det gör det i ett slag betydligt mer krävande att uppnå en hållbar utveckling i Sverige. Inte nog med att vi måste kunna kompensera för det miljöutrymme en fortsatt ekonomisk tillväxt i Sverige kommer att ta i anspråk. Och inte nog med att visst miljöutrymme redan idag är överutnyttjat globalt sett. Dessutom skall vi i Sverige och andra rika länder avstå från en betydande del av det miljöutrymme vi idag tar i anspråk för att omfördela till världens fattiga länder. Totalt sett krävs enligt Jordens Vänner att svenskarna minskar sin förbrukning av många naturresurser och miljöutsläpp kraftigt, i vissa fall drastiskt med uppåt 70 procent eller mer. 

Nästa Min syn

Åter till startsidan