Ekonomisk tillväxt och miljö

Debatten om ekonomisk tillväxt och miljö är gammal. Det finns mångtusenåriga exempel på att människor överutnyttjat sin miljö, vilket lett till att samhällen kollapsat. Den moderna debatten har förts åtminstone sedan 1960-talet, när många av dagens mest aktuella miljöproblem uppmärksammades.

Man kan säga att två skolor stått mot varandra, vars huvudargument något förenklat kan beskrivas ungefär så här:

-         Tillväxtkritikerna” som menat att det ökade resursutnyttjandet som industrialismen medfört på sikt kommer att leda till att icke förnyelsebara naturresurser tar slut. Och att miljöpåverkande utsläpp leder till att även naturens förmåga att producera förnyelsebara resurser oåterkalleligt skadas.

-         -”Tillväxtvännerna” som tvärtom menar att det är i samhällen i början av sin ekonomiska utveckling som miljöskadorna är störst, eftersom de inte har råd att prioritera miljön. Ökad ekonomisk utveckling gör att miljön blir allt viktigare, samtidigt som kunskaperna och resurserna att förbättra den ökar.

På senare år har de mest extrema ståndpunkterna på ömse håll minskat och förståelsen har växt för att sambandet/konflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljö är en mångfacetterad fråga utan enkla svar. Alla är idag (åtminstone i teorin) ense om vikten av att vi försöker utveckla och använda en så miljövänlig och naturresurssnål teknik som möjligt. Men räcker det? Vilket går snabbast: minskad miljöpåverkan till följd av förbättrad teknik? Eller ökad miljöpåverkan till följd av ökad ekonomisk aktivitet i samhället?

I den frågan är inte enigheten lika stor – och det är i stor utsträckning där debatten står idag. Räcker det att ”bara” förbättra miljötekniken? Eller måste vi också minska den ekonomiska tillväxttakten så att miljöutvecklingen har en chans att hänga med och helst gå snabbare än tillväxten?

I det här temat finner du först en genomgång av av begreppet Hållbar Utveckling och sedan beskrivningar av fyra vitt skilda ansatser att svara på frågan om tillväxten idag är hållbar eller inte. Temat avslutas med min egen diskussion.

Nästa Hållbar utveckling

Åter till startsidan