Rättvist miljöutrymme

Tema - Tillväxt och miljö

Begreppet Rättvist miljöutrymme (eng. Environmental space) introducerades av Nederländska Jordens Vänner i samband med Riokonferensen. Enligt en studie som gjorts av Miljöförbundet Jordens Vänner i Sverige innebär rättvist miljöutrymme ”den mängd resurser som kan användas för ett lands befolkning, utan att tvinga andra människor i världen, nu och i framtiden, att nöja sig med mindre”.

Med miljöutrymme menas den förbrukning av naturresurser och förorening av miljön som kan vara acceptabel, utan att inskränka på framtida generationers möjligheter att försörja sig och klara den biologiska mångfalden.

Rättviseprincipen innebär att varje land har rätt till samma mängd miljöutrymme per person. Den innebär inte att alla nödvändigtvis måste konsumera exakt lika mycket av varje enskild naturresurs. Däremot ska den garantera alla människors rätt att få rimliga materiella behov tillgodosedda. 

Jordens Vänners studie visar att svenskarna måste minska sin förbrukning av energi från kärnkraft och fossila bränslen, utsläpp av koldioxid och kväveoxider samt förbrukning av icke förnyelsebara råmaterial med storleksordningen 70-100 procent. Det krävs också avsevärda minskningar av den totala energiförbrukningen, svavelutsläpp och inhemsk användning av stamvirke samt en kraftig ökning av mark som skyddas för den biologiska mångfaldens skull.

Resurs/utsläpp per inv. och år

Användning av miljöutrymme i Sverige 1990

Rättvist miljöutrymme för Sverige (mål 2050)

Reduktion för Sverige till 2050
%

Energi totalt

    varav för inhemsk användning

51 MWh

43 MWh

28 MWh

19 MWh

-45

-55

Energi fossila bränslen
Kärnenergi
Förnyelsebar energi

26 MWh
9 MWh
15 MWh

4,4 MWh
0 MWh
22 MWh

-83
-100
+45

Koldioxidutsläpp

7,0 ton

1,1 ton

-84

Försurande utsläpp: Svaveldioxid
                                               
 Kväveoxider

15,1 kg
46,3 kg

7,6 kg
2,9 kg

-50
-94

Icke förnyelsebara råmaterial:

cement
tackjärn (råjärn)
aluminium
klor

 

210 kg
200 kg
15 kg
26 kg

 

60 kg
33 kg
3 kg
0 kg

 

-71
-84
-80
-100

Total markareal
varav
     åkermark
     oskyddad skogsmark
     skyddad mark

4,7 ha

0,33 ha
2,57 ha
0,33 ha

4,4 ha

0,31 ha
2,25 ha
0,51 ha

-6

-6
-12
+53

Skog, uttag av stamvirke

     varav inhemsk användning

7,4 m3

3,0 m3

5,3 m3

1,0 m3

-28

-67

 Nästa Resurseffektivitet

Åter till startsidan