Europeiska miljösignaler

Tema - Tillväxt och miljö

En ytterligare indikation på sambanden mellan tillväxt och miljö finns i Europeiska miljöbyråns rapport ”Miljösignaler 2001”. De mest svårlösta miljöproblemen finns fortfarande kvar. Det beror, enligt rapporten, på att alla de svåra problemen speglar nivån på vårt resursutnyttjande. Det gäller användningen av energi (särskilt för transporter och i hushållen), utnyttjande av mark och vattenresurser, samt problemen med höga nitrathalter i vatten och stora avfallsmängder.

Transportvolymerna ökar hela tiden, särskilt de minst hållbara transportsätten (landsväg och flyg). Antalet passagerarkilometer ökade i EU-länderna mellan 1980 och 1998 med 2,8 % per år, vilket var något snabbare än BNP-tillväxten. Visserligen har sambandet mellan transporter och utsläpp av försurande ämnen och marknära ozon brutits, men utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Transporter spelar en central roll för turismen, som är på väg att bli den största tjänstesektorn inom EU. Konsumenternas utgifter ändrar karaktär genom att allt mer läggs på mindre grundläggande mänskliga behov (transport, bränsle, nöjen och fritid).

Avfallsmängderna fortsätter att öka (med 5-10 % mellan 1995 och 1998) och mängderna är fortfarande nära knutna till den ekonomiska tillväxten. Tillväxten i ekonomin och befolkningsökningen kräver fortfarande en ökad energianvändning. Koldioxidutsläppen 1997 var nära 1990 års nivå trots förbättrad energieffektivitet. Varje dag mellan 1990 och 1998 togs omkring 10 hektar (10 fotbollsplaner) i anspråk för nya motorvägar i EU.

”Som det är nu uppvägs den förbättrade eko-effektiviteten helt av expansionen inom andra viktiga sektorer som transport och turism”, sammanfattar rapporten.

Nästa Min summering

Åter till startsidan