Miljömål

Tema - Tillväxt och miljö

En relativt heltäckande bild av miljötillstånd och miljömål ges i regeringens Miljömålsproposition [2000/01:130]. Regeringen preciserar i denna sambandet mellan vilka mål som, enligt regeringen, kan påverkas av olika åtgärdsstrategier. 

Samband mellan åtgärdsstrategier och miljömål
Kryss (X) anger att måluppfyllelsen kan påverkas med den aktuella strategin

Åtgärdsstrategi: >

Effektivare energianvänd-ning och transporter

Giftfria och resurssnåla kretslopp

Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Miljömål

1. Begränsad klimatpåverkan

X

X

 

2. Frisk luft

X

 

 

3. Bara naturlig försurning

X

 

 

4. Giftfri miljö

 

X

 

5. Skyddande ozonskikt

 

X

 

6. Säker strålmiljö

 

 

 

7. Ingen övergödning

X (delvis)

X

 

8. Levande sjöar och vattendrag

 

 

X

9. Grundvatten av god kvalitet

 

 

X

10. Hav i balans samt levande kust mm.

 

 

X

11. Myllrande våtmarker

 

 

X

12. Levande skogar

 

 

X

13. Ett rikt odlingslandskap

 

 

X

14. Storslagen fjällmiljö

 

 

X

15. God bebyggd miljö

X (delvis)

X (delvis)

X

Regeringens, synnerligen ambitiösa, övergripande miljöpolitiska mål är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”. De åtgärder som föreslås i propositionen är nästan helt av teknisk karaktär: hur vi genom ny teknik, lagstiftning och andra åtgärder skall kunna komma till rätta med miljöproblemen.

Någon systematisk analys av sambanden mellan miljö och ekonomisk tillväxt görs inte i propositionen. Däremot erkänns här och var att den totala volymen av till exempel transporter och energianvändning har betydelse för möjligheten att uppnå målen, liksom val av livsstil, till exempel bilanvändning. Ett sammanfattande intryck är att propositionen verkar ganska optimistisk om möjligheterna att uppnå miljömålen, även om problem framhålls på vissa områden

Trots avsaknaden av en samlad analys i propositionen, kan tabellen användas som en indikation på samband mellan tillväxt och miljö. Fem av miljömålen har helt eller delvis samband med energianvändningen och transportvolymen i samhället. Energianvändning och transportvolym är i sin tur i hög grad beroende av den ekonomiska tillväxttakten, de samlade transportvolymerna tenderar snarast att öka något snabbare än BNP-tillväxten.

Detsamma gäller också de fem miljömål som helt eller delvis har anknytning till materialkretsloppen i samhället. Vid snabb tillväxt ökar materialkretsloppen och kraven på effektivisering blir ännu större om ett visst miljömål skall nås.

Även för de åtta miljömål som relaterar till hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö torde det finnas ett samband med den ekonomiska tillväxttakten, eftersom ekonomisk tillväxt ofta initierar aktiviteter som vill ta i anspråk sådana miljöutrymmen.

Nästa Europeiska miljösignaler

Åter till startsidan