Hållbar utveckling

Tema - Tillväxt och miljö

Begreppet ”Hållbar utveckling” har fått ett stort genomslag i samhällsdebatten. Begreppet utvecklades i den s.k. Brundtlandkommissionens rapport ”Vår Gemensamma Framtid”. Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Vad betyder det i praktiken? Här redovisas några ansatser:

Kapitalstockar som utgångspunkt 

-         Naturkapitalet får inte minska utan skall bevaras intakt mellan generationerna (s.k. ”stark hållbarhet”). Med naturkapital menas de resurser som naturen har försett världen med som land, luft och vatten, mineraltillgångar, växter och djur.

-         Det samlade kapitalet (naturkapital + realkapital) får inte minska (s.k ”svag hållbarhet”). Realkapital är det som människan har skapat med hjälp av naturkapitalet och eget arbete: byggnader, maskiner och inventarier, infrastrukturanläggningar m.m.

De som vill fokusera på det samlade kapitalet (”svag” hållbarhet) menar att det är helheten som är viktigast för mänsklighetens överlevnadsmöjligheter och välfärd på lång sikt, inte enskilda delar i det kapitalet. Ett minskat naturkapital kan kompenseras av den nytta nuvarande och kommande generationer har av det nya realkapital som byggs upp. De som pläderar för ”stark” hållbarhet framhåller riskerna. Man minskar handlingsutrymmet och flexibiliteten för framtida generationer, vilket är särskilt allvarligt om ett förlorat naturkapital får oåterkalleliga effekter.

Välfärd som utgångspunkt

Flera tänkbara mått finns. Vanligast är att utgå från bruttonationalprodukten (BNP) och sedan göra olika tillägg eller avdrag: 

-         Miljöjusterad nettonationalprodukt är ett mått som vunnit gillande bland ekonomer som ett tänkbart mått på hållbar utveckling (se separat webbsida).

-         Measure of Economic Welfare (MEW) och Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) som utvecklats av enskilda forskare eller grupper och bland annat tar upp värdet av hushållsarbete och fritid (MEW) samt drar ifrån försvarsutgifter.

Dessa mått vidgar delvis begreppet hållbar utveckling till att omfatta även social och ekonomisk hållbarhet.

  Rättvisa som utgångspunkt 

- Rättvist miljöutrymme (se separat websida) och ekologiska fotavtryck är mått som även tar upp fördelningsaspekterna av begreppet hållbarhet.

Nästa Miljöjusterad NNP

Åter till startsidan