Överföringsmekanismer

Tema - Välfärd på tre ben

I grunden handlar problemet vi visade på föregående sida om att finna överföringsmekanismer, där välfärdsmöjligheter skapade av en snabb produktivitetsstegring i varu- och delar av den privata tjänsteproduktionen kan föras över till konsumtion av tjänster inom utbildning, vård, omsorg, kultur, rättsväsende, m.m., som människor troligen kommer att värdera allt mer i framtiden. Tre sådana överföringsmekanismer kan diskuteras, som också har stor betydelse för möjligheten att förkorta arbetstiden utan att äventyra den gemensamma välfärden:

·      lagstiftad överföring av pengar (skatt)

·      frivillig överföring av pengar (avgifter, marknadslösningar)

·      frivillig/lagstiftad överföring av tid

Under 1950-, 60- och 70-talen kunde veckoarbetstiden relativt enkelt sänkas i tre steg från 48 till 40 timmar. Den första anledningen var att de sysselsattas medelarbetstid kunde förkortas utan att det totala antalet arbetade timmar i ekonomin minskade. Det berodde på att andelen sysselsatta i befolkningen samtidigt ökade starkt, främst genom kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Härigenom kunde också skattebaserna upprätthållas. Någon motsvarande stor arbetskraftsreserv kan knappast mobiliseras för att kompensera en framtida arbetstidsförkortning.

Den andra anledningen till att den offentliga välfärden till och med kunde förbättras trots kraftigt sjunkande medelarbetstider var att skattekvoten ökade. Skattekvoten, dvs. samtliga skatters andel av bruttonationalprodukten, ökade från 20 procent 1950 till 50 procent 1980, dvs. med i stort sett en procentenhet varje år. Efter 1980 har det inte bedömts möjligt att längre fortsätta att höja skattetrycket utan skattekvoten har parkerat på en nivå strax över 50 procent. Jag har i temat ”Skatter” gått igenom skälen till detta och orsakerna till varför jag inte tror att det i framtiden kommer att vara vare sig möjligt eller lämpligt att lösa överföringsproblemet genom en ytterligare höjning av skattekvoten.

Nästa Frivillig överföring av pengar - avgifter,  marknad

Åter till startsidan