Medborgarinsatser - diskussion

Tema - Välfärd på tre ben

En utveckling som innebär att medborgarnas frivilliga medverkan ersätter och kompletterar skattefinansierade personalinsatser är naturligtvis inte utan problem. Många frågor kan ställas och invändningar resas. Här återges, starkt förkortat, några argument.

Nedvärdering av professionalism, ineffektivitet

Offentligt anställda är professionella inom sina områden. Att tro att man kan ersätta dem med amatörer är en nedvärdering av deras professionalism. En annan invändning är att det aldrig kan bli effektivt att låta en massa människor komma in och göra ströinsatser några timmar då och då.

Svaret är att om vi inte vill utveckla sättet att klara den gemensamma välfärden med nya former låser vi också våra valmöjligheter för framtiden på andra områden. Det blir mycket svårt att ta ut någon större del av produktivitetsökningen som kortare arbetstid i stället för högre lön. Givetvis måste man ta farhågor om professionalism och effektivitet på allvar. Men de problemen är inte olösbara. Medborgarinsatser skall i första hand avse sådan verksamhet som kräver allmänna mänskliga kunskaper och engagemang.

Skapar nya beroenden

Service till svaga grupper som handikappade m.fl. skall vara en garanterad rättighet och inte något som är beroende av andra människors välvilja.

Detta är en viktig utgångspunkt att beakta om/när man bygger upp ytterligare ett ben för den gemensamma välfärden. Inte heller den frågan borde vara omöjlig att beakta på ett bra sätt genom en fortlöpande dialog med hjälptagaren om hur samverkan mellan anställda och frivilligkrafter kan utformas. På de ställen i landet där man kommit långt med en organiserad sådan samverkan, t.ex. i Uppsala, finns goda erfarenheter av hur en sådan dialog kan byggas upp så att alla känner sig delaktiga.

Kvinnofälla

Krav på att anhöriga skall ta ett ännu större ansvar för sina äldre släktingar innebär en ny kvinnofälla.

Invändningar mot risken för kvinnofälla måste naturligtvis tas på allvar och det enda svar man kan ge, vad det nu kan vara värt, är att det måste vara ännu en uppgift för det fortsatta jämställdhetsarbetet i samhället. Det måste naturligtvis också handla om arbetsfördelning efter kunskaper och intressen även i medborgarinsatser. Den som av olika skäl inte kan eller vill vara med att hjälpa sina äldre skall naturligtvis inte tvingas till detta, det kan säkert finnas andra områden där han eller hon kan göra en god insats.

Mental omställning

Det finns säkert ytterligare invändningar och problem som kan lyftas fram, exempelvis risken för att människor ”åker snålskjuts”. En utveckling mot en gemensam välfärd på flera ben kommer att kräva en mental omställning av oss alla, eftersom vi under en så lång tid vant oss vid att välfärd är i stort sett synonymt med skattefinansierad professionell omsorg. Frivilligmedverkan finns redan i betydande utsträckning. Vad det handlar om är om vi i framtiden mera konsekvent och medvetet skall gå in får att detta också ”officiellt” blir en integrerad och viktig del av välfärden!

Nästa Frivillig överföring av pengar – exempel

Åter till startsidan