Frivillig överföring av pengar - exempel

Tema - Välfärd på tre ben

Frivillig överföring av pengar i form av marknadslösningar, avgifter, mm. skulle kunna vara det tredje benet i en reformerad välfärd i framtiden. Inte heller detta är naturligtvis något nytt. Marknadslösningar finns redan och tendensen är att de ökar. Bakgrunden är att människor får en bättre privat ekonomi, att den typ av tjänster den offentliga sektorn erbjuder är mycket attraktiva och att den skattefinansierade välfärden inte kan hålla takten med människors efterfrågan. Den gemensamma utgångspunkten för det jag kallar ”marknadslösningar” är att privat finansiering från hushåll eller företag skall ersätta eller komplettera skattefinansiering på vissa områden. Om skattesystemet därigenom avlastas vissa uppgifter kan de inbesparade pengarna i stället användas till förstärkningar på områden där marknadslösningar eller medborgarinsatser inte är lämpliga. Här ges, i stark förkortning, några exempel på frivillig överföring av pengar för att stärka välfärden.

Den största potentialen för ökade marknadsinslag finns utan tvekan inom transfereringssystemen i form av kompletterande försäkringar vid ålderdom, sjukdom, arbetslöshet, etc. Detta har vi grundligt diskuterat i temat ”Grundtrygghet”.

Att finansiera en större eller (oftast) mindre del av offentliga tjänster med avgifter är en gammal beprövad metod att få skattemedlen att räcka litet längre. Syftet kan också vara att styra eller minska efterfrågan. Vissa offentliga verksamheter avgiftsfinansieras idag i större eller mindre grad. Den avgiftsfinansiering som sker kommunalt varierar ofta  betydligt mellan olika kommuner. En studie av Kommunförbundet 1993 visade på en tänkbar potential för ökad kommunal avgiftsfinansiering på ca 7 miljarder kronor per år.

Minskade subventioner, till både enskilda och företag, är ytterligare ett sätt att överföra betalningsansvar från offentlig sektor till den privata. Ett av huvudbidragen till budgetsaneringen under 1990-talet var exempel på en sådan minskad subvention, nämligen borttagandet av räntebidragen till bostadsbyggandet. Potentialen för att ta bort ytterligare subventioner i framtiden är inte lika stor, men exempel finns dock. Ett exempel gäller investeringsstödet till introduktion av ny förnyelsebar energiteknik, som med s.k. gröna certifikat kan föras över till elräkningen i stället för en subvention via skattsedeln. Ett annat exempel är att låta trafikförsäkringen betala de kostnader för sjukförsäkring och sjukvård som orsakas av trafikolyckor och att minska vissa företagssubventioner.

Ytterligare en marknadslösning som förefaller att bli alltmer utbredd är företagssponsring av olika gemensamma verksamheter. Vanligt förekommande är sponsring av t.ex. kultur- och idrottsevenemang, -föreningar och -institutioner.

I framför allt anglosaxiska länder har insamlingar och välgörenhet en stor betydelse för välfärden. Även i Sverige finns många exempel på sådan verksamhet. Exempelvis bedrivs en stor del av cancerforskningen i Sverige med hjälp av bidrag som samlas in av Cancerfonden. Människor bidrar också med mycket pengar till hjälp för samhällets utslagna i organisationer som Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

Nästa Frivillig överföring av pengar – diskussion

Åter till startsidan