Dagens offentliga verksamheter

Tema - Välfärd på tre ben

Offentliga verksamheter eller, som det heter i nationalräkenskaperna, offentlig konsumtion står vid sidan av transfereringarna för den stora delen av de offentliga utgifterna. Kostnaderna för offentliga verksamheter beräknas 2001 uppgå till omkring 27 procent av BNP. I tabellen visas en översikt över kostnaderna för dagens offentliga konsumtion för såväl staten som kommunsektorn.

Offentlig konsumtion 2001 (budget)
Miljarder kronor

Administration

45

Vård och social service

250

Utbildning

147

Forskning

12

Utgifter av investeringskaraktär

55

Övrig konsumtion

79

Summa

588

Vård, social service och utbildning dominerar kraftigt. Inom området ”administration” ingår myndigheter typ försäkringskassor, skattemyndigheter och liknande förutom ledande och administrativa uppgifter inom t.ex. regeringskansli, kommuner och landsting. Utgifter av investeringskaraktär är till exempel försvarsmaterial, samt investeringar drift och underhåll av vägar och järnvägar. Övrig konsumtion är sådant som polis- och rättsväsende, fritids- och kulturverksamhet, räddningstjänst, m.m.

Nästa Framtida utrymme för offentliga verksamheter

Åter till startsidan