Överföring av tid - Civilt samhälle / informell ekonomi

Tema - Välfärd på tre ben

Ett tredje, och principiellt annorlunda, sätt att överföra resurser från ett växande privat överskott till fler viktiga välfärdstjänster är att inte överföra pengar utan i stället människors tid. I debatten används ofta uttryck som civilt samhälle, informell ekonomi eller social ekonomi. Den typen av överföring torde bli särskilt aktuell i de scenarier som innehåller en större arbetstidsförkortning.

Vid 30 timmars arbetsvecka år 2015 minskar enligt kalkylerna utrymmet för offentlig konsumtion med 6 procent jämfört med idag, samtidigt som behovet av dessa tjänster ökar och många redan idag upplever betydande brister.

Ekvationen ser mörk ut, men samtidigt måste man ta hänsyn till att människor i ett sådant scenario faktiskt dramatiskt har ökat sin fria tid. Är det möjligt att de kan använda en del av denna fria tid till att ta över eller komplettera några av de tjänster som idag tillhandahålls med skatter av betalda tjänstemän inom stat och kommun? En enkel överslagsberäkning visar på potentialen. Antag att alla människor mellan 15 och 75 år i genomsnitt bidrog med två timmar i veckan till någon form av obetald insats för den gemensamma välfärden. Det skulle motsvara ca 600 miljoner årsarbetstimmar att jämföra med de ca 300 miljoner årsarbetstimmar som skulle försvinna om dagens offentliganställda minskade sin arbetstid till 30 timmar i veckan.

Ett sådant sätt att resonera kan verka främmande och strida mot många års utveckling mot en allt mer professionaliserad offentlig tjänsteproduktion. Ingen önskar säkert heller i grunden ändra denna utveckling, men en dramatiskt ökad fri tid för alla skulle ändå ställa frågan på sin spets om inte en del av denna tid också kommer att eller borde kunna användas för aktiviteter som i vid mening höjer välfärden för andra människor och inte enbart till privata aktiviteter.

Nästa Fångarnas dilemma – och lösningen?

Åter till startsidan