Frivillig överföring av pengar - avgifter, marknadslösningar

Tema - Välfärd på tre ben

Om möjligheten att höja skatterna är stängd, kommer människor säkert att söka andra vägar för att kunna använda en del av sitt växande privata konsumtionsutrymme för att efterfråga mer av de eftertraktade tjänster som idag tillhandahålls av den offentliga sektorn.

Redan idag syns tydliga tendenser till hur människor söker sådana lösningar. Tydligast är utvecklingen som ett komplement till de offentliga transfereringssystemen. Längst har utvecklingen gått för ålderdomstryggheten där omfattande kompletterande pensionssystem - både i form av avtalspensioner och privata pensionsförsäkringar - byggs ut, förbättras och efterfrågas av allt fler. Vi ser nu hur det växer fram ansatser till sådana kompletterande system också på andra områden, t.ex. beträffande sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

När det gäller offentlig tjänsteproduktion är utvecklingen ännu inte lika tydlig, men klara tendenser finns. Företag tillhandahåller sjukvårdsförsäkringar som kan ge snabb sjukvård för sina nyckelpersoner. Människor med god ekonomi sätter barnen i dyra privatskolor. Företagare anlitar privata väktare som ett komplement till polisens skydd. Det som hittills hållit tillbaka en snabb expansion av privat finansiering är att en sådan med nuvarande lagstiftning i de flesta fall inte kan vara komplementär. Det vill säga det går inte att få samma kommunala finansiering till en privat skola eller sjukhus som alla andra och sedan själv komplettera med egna pengar för att uppnå en högre kvalitet.

I ett framtida läge med ett fortsatt ökat privat konsumtionsutrymme är det uppenbart att ett starkt tryck kommer att skapas mot att använda en del av dessa pengar till att öka efterfrågan på transfereringar och tjänster som idag tillhandahålls av den offentliga sektorn. Det politiska systemet kan förhålla sig till utvecklingen på två sätt, ett passivt/bromsande eller ett aktivt/stödjande. Risken i att inte i någon mån försöka förutse och styra utvecklingen är att denna därigenom blir ännu sämre, sett från de utgångspunkter som en solidarisk välfärdspolitik vill försvara. Dvs. att klyftorna ökar, de välbeställda köper sig goda marknadslösningar medan de mindre bemedlade tvingas nöja sig med en allt mer urvattnad skattefinansierad välfärd.

Med ett mer förutseende och aktivt/stödjande förhållningssätt har det politiska systemet en större chans att länka in en hart när oundviklig utveckling av fler marknadsinslag i banor som kan bli mer fördelningspolitiskt acceptabla.

Nästa Frivillig/lagstiftad överföring av tid

Åter till startsidan